Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
• ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ HAK VE ALACAKLARIN DOĞRUDAN HACZİ TALEBİ ( İİK 89. Maddedeki Koşulların Aranmayacağı - Üçüncü Kişinin G

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/4205

K. 2005/7240

T. 5.4.2005

• ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ HAK VE ALACAKLARIN DOĞRUDAN HACZİ TALEBİ ( İİK 89. Maddedeki Koşulların Aranmayacağı - Üçüncü Kişinin Gönderilen Haciz Müzekkeresi Üzerine Varsa Alacak Üzerine Haciz Koyması ve Yoksa İcra Dairesine Bunu Bildirmesi Yükümlülüğü )

• HACİZ İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Üçüncü Kişideki Alacağın Doğrudan Doğruya Haczedilmesi - İİK 89. Maddedeki Koşulların Aranmayacağı )

• DOĞRUDAN DOĞRUYA HACİZ İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Borçlunun Üçüncü Kişi Nezdindeki Alacağı Üzerine - İİK 89. Maddedeki Koşulların Aranmayacağı )

2004/m.78,89

ÖZET : Alacaklının, İİK.nun 78. maddesi gereği borçlunun şikayetçi 3.kişideki hak ve alacaklarına doğrudan doğruya haciz müzekkeresi gönderilmesini istemesinde Yasaya uymayan bir cihet yoktur. Şikayetçi 3. kişinin borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapması, yok ise haczedilecek mal ve hak bulunmadığını icra dairesine bildirmesi gerekir. Bu durumda İİK.nun 89. maddesinden farklı olarak 3. kişinin doğrudan doğruya İİK.nun 78. maddesine göre istenen haciz nedeniyle anılan işlemlerin dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Başka bir anlatımla, 3.kişi nezdinde kesinleşen haciz konusu bir alacak yoktur. Ancak haciz konusu paranın varlığı halinde 3.kişi para üzerine haciz koymakla yetinmelidir. Bu hacze ilişkin şikayet hakkı da ( haczedilmezlik şikayeti ) borçluya aittir. Olayımızda alacaklının müştekiye borçlunun hak ve alacaklarının haczi için müzekkere yazılmasını istemesi üzerine, şikayetçi 3.kişinin bu müzekkerenin İİK.nun 89/1 de belirtilen özelliği taşımadığına ilişkin Mahkemeye yaptığı şikayetinin dinlenme olanağı yoktur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 09.11.2004 tarih, 21170/23556 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki 3. kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu hakkında takibin kesinleşmesinden sonra alacaklının İİK.nun 78. ve müteakip maddeleri gereğince borçlunun hak, alacak ve malları üzerine doğrudan haciz konulmasını isteme hakkı vardır. Öte yandan İİK.nun 89. maddesi gereğince borçlunun 3. şahıs nezdindeki hak ve alacağının haczi içinde anılan madde koşullarında üçüncü şahsa 89/1 ve 2. haciz ihbarı tebliğ suretiyle de üçüncü şahıs nezdindeki borçluya ait hak ve alacağın haczi de mümkündür. Her iki hal İİK`da farklı madde ve düzenlemeye bağlanmış olup, sebep ve sonuçları değişiklik arzeder. Alacaklının, İİK.nun 78. maddesi gereği borçlunun şikayetçi 3.kişideki hak ve alacaklarına doğrudan doğruya haciz müzekkeresi gönderilmesini istemesinde Yasaya uymayan bir cihet yoktur. Şikayetçi 3.kişinin borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapması, yok ise haczedilecek mal ve hak bulunmadığını icra dairesine bildirmesi gerekir. Bu durumda İİK.nun 89. maddesinden farklı olarak 3.kişinin doğrudan doğruya İİK.nun 78. maddesine göre istenen haciz nedeniyle anılan işlemlerin dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Başka bir anlatımla, 3.kişi nezdinde kesinleşen haciz konusu bir alacak yoktur. Ancak haciz konusu paranın varlığı halinde 3.kişi para üzerine haciz koymakla yetinmelidir. Bu hacze ilişkin şikayet hakkı da ( haczedilmezlik şikayeti ) borçluya aittir. Olayımızda alacaklının müştekiye borçlunun hak ve alacaklarının haczi için müzekkere yazılmasını istemesi üzerine, şikayetçi 3.kişinin bu müzekkerenin İİK.nun 89/1 de belirtilen özelliği taşımadığına ilişkin Mahkemeye yaptığı şikayetinin yukarıda açıklanan nedenlerle dinlenme olanağı bulunmamasına, düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında

SONUÇ : Karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK.nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiç birine de uymadığından İİK.nun 366. ve HUMK.nun 442. maddeleri uyarınca ( REDDİNE ), 05.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

önderilen Haciz Müzekkeresi Üzerine Varsa Alacak Üzerine Haciz Koyması ve Yoksa İcra Dairesine Bunu Bildirmesi Yükümlülüğü )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube