Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

MEMURUN,MEMURİYETTE AVUKATLIK STAJI YAPAMAYACAĞI

 

T.C
DANIŞTAY
8.DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESAS NO:2008/1165
KARAR NO:2008/5407
KARAR TARİHİ:22.09.2008Temyiz İsteminde Bulunanlar : 1-Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Vekil : Av. …

2-İstanbul Barosu Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : …

İstemin Özeti : İstanbul adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, avukatlık stajını yapabilmek amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 16.6.2006 gün ve 7475 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; 657 sayılı Yasanın 36. maddesi uyarınca avukatlık stajını memuriyette iken yapanlara bir kademe, açıkta iken yapanlara iki kademe ilerlemesinin uygulanacağına ilişkin düzenleme ile avukatlık stajının açıkta veya memuriyette iken yapılabileceği açık bulunduğundan, davacının avukatlık stajını yapabilmek amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden Ankara 4. İdare Mahkemesinin 20.11.2007 gün ve E:2006/1818, K:2007/2249 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Mevlüt BEDEL`in Düşüncesi : İstemin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR`in Düşüncesi : Zabıt katibi olarak görev yapan davacının avukatlık stajını yapabilmek amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı Birlik işlemini iptal eden İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Kanunla değişik 16.maddesinde, 3.maddenin (a) (b) ve (f) bentlerinde yazılı koşulları taşıyanlardan,stajyer olarak sürekli staj yapmalarına engel işleri ve 5.maddede yazılı engelleri bulunmayanların staj yapacakları yer barosuna başvuracakları hükme bağlanmış, 3.maddesinin (a) bendinde T.C. vatandaşı olmak (b) bendinde Türk veya yabancı Hukuk Fakültelerinden Mezuniyet ile yabancı mezuniyetlerde eksik derslerin tamamlanması koşulu (f) bendinde de, bu Kanuna göre avukatlığa engel hali bulunmamak koşulu getirilmiş, Kanunun 5.maddesinin ilk dört bendinde, sırası ile sayılan suçlardan mahkum olmak, disiplin kurulu kararına dayalı olarak avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak, avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş bulunmak ı yanında (d) bendinde avukatlık mesleği ile birleşmeyen bir işle uğraşmak avukatlığa engel haller olarak sayılmış, aynı Kanunun 11.maddesinde de, aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü işin avukatlarla birleşemeyeceği kuralı getirilmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda, İstanbul Adliyesinde zabıt katibi olan davacının,aylık ücret karşılığı yaptığı bu görevinin yanında avukatlık stajını da yapması anılan Kanunun 11.maddesine göre hukuken olanaklı bulunmadığından, işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında isabet görülmemektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu, bu kanundan önce yürürlüğe giren, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre olayda uygulanabilecek özel kanun olduğundan; 657 sayılı Yasanın 36.maddesinde yer alan ve o tarihte bir kısım kamu görevlilerinin özel olarak (öğretmenler v.d) avukatlık yapabilmesine izin veren kuralların uygulanabilmesi için getirilen hükmün, bu uyuşmazlıkta uygulanacak norm olarak kabulü mümkün değildir.

Belirtilen nedenle, temyiz konusu kararın bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, İstanbul adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, avukatlık stajını yapabilmek amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının işleminden kaynaklanmaktadır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun "Avukatlığa Kabulde Engeller" başlıklı 5. maddesinin (d) bendinde; avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak, avukatlık mesleğine engel olarak görülmüş, "Avukatlıkla Birleşemeyen İşler" başlıklı 11. maddesinde ise; aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü işin avukatlıkla birleşemeyeceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu, 15.11.2003 yılında İstanbul Adliyesinde zabıt katibi olarak göreve başladığı, 26.4.2006 tarihinde avukatlık stajını yapabilmek amacıyla İstanbul Barosuna başvurduğu, başvurunun reddi üzerine Türkiye Barolar Birliğine itirazda bulunduğu itirazının reddi üzerine iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, İstanbul Adliyesinde zabıt katibi olan davacının,aylık ücret karşılığı yaptığı bu görevinin yanında avukatlık stajını da yapması yukarda anılan mevzuat uyarınca hukuken olanaklı bulunmamaktadır.

Bu durumda memur olan davacının avukatlık stajını yapmak için yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.


Açıklanan nedenlerle Ankara 4. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilmesine 22.9.2008 gününde oy birliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube