Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/21516

K. 2010/23339

T. 14.10.2010

• VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT ( Vekile Yapılacağı - Genel Haciz Yolu İle Yapılan Takipte Takip Dayanağı İlam Olup Şikayetçi Borçluların Vekille Temsil Edildikleri İçin Ödeme Emrinin Vekile Gönderilmesi Gerekirken Asile Tebliğinin Usulsüz Olduğu )

• ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Genel Haciz Yolu İle Yapılan Takipte Takip Dayanağı İlam Olup Şikayetçi Borçluların Vekille Temsil Edildikleri İçin Ödeme Emrinin Vekile Gönderilmesi Gerekirken Asile Tebliğinin Usulsüz Olduğu )

• USULSÜZ TEBLİĞ ( Borçluya Gönderilen Tebligatın Aynı Takipte Borçlu Sıfatını Haiz Eşine Tebliğ Edilmesi Takipteki Sıfatları Gözönüne Alındığında Tebligat Kanunu`nun 39. Maddesine ( Hasma Tebligat ) Aykırı Olduğu )

7201/m.11,32

1136/m.41

1086/m.62

ÖZET : Vekille takip edilen işlerde tebligatlar vekile yapılır. Genel haciz yolu ile yapılan takipte, takip dayanağı ilam olup, şikayetçi borçluların vekille temsil edildikleri için ödeme emrinin vekile gönderilmesi gerekirken asile tebliği usulsüzdür. Ayrıca asillere gönderilen ödeme emirlerinde tebligatı alan borçlunun imzasının bulunmadığı bu yönüyle de tebliğin usulüne uygun yapılmadığı, yine borçluya gönderilen tebligatın da aynı takipte borçlu sıfatını haiz eşine tebliğ edilmesi takipteki sıfatları gözönüne alındığında Tebligat Kanunu`nun 39. maddesine ( hasma tebligat ) aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 11., Avukatlık Kanunu`nun 41., H.U.M.K.`nun 62. maddeleri gereğince vekille takip edilen işlerde tebligatlar vekile yapılır. Somut olayda genel haciz yolu ile yapılan takipte, takip dayanağı ilam olup, şikayetçi borçluların vekille temsil edildikleri için ödeme emrinin vekile gönderilmesi gerekirken asile tebliği usulsüzdür. Ayrıca asillere gönderilen ödeme emirlerinde tebligatı alan borçlulardan T. T.`nin imzasının bulunmadığı bu yönüyle de tebliğin usulüne uygun yapılmadığı, yine borçlu S. T.`ye gönderilen tebligatın da aynı takipte borçlu sıfatını haiz eşi T. T.`ye tebliğ edilmesi takipteki sıfatları gözönüne alındığında Tebligat Kanunu`nun 39. maddesine ( hasma tebligat ) aykırıdır.

Açıklanan sebeplerle mahkemece tebligatların usulsüz olduğuna karar verilerek 7201 Sayılı Kanun`un 32. maddesi de gözetilerek borçluların usulsüz tebligatı öğrendiği tarihin tebliğ tarihi olarak tespitine karar vermek gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 14.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube