Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) MADDİ TAZMİNAT ( TMK’nun 4. Md.deki Hakkaniyet İlkesi İle B. K’nun 42. ve Devamı Maddeleri Hükmü Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Takdiri Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/6359

K. 2010/11800

T. 15.6.2010

• MADDİ TAZMİNAT ( TMK’nun 4. Md.deki Hakkaniyet İlkesi İle B. K’nun 42. ve Devamı Maddeleri Hükmü Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Takdiri Gerektiği )

• FAİZ ( Davacı Kadının Maddi ve Manevi Tazminatlara Faiz İstemi Konusunda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı )

4721/m.4,174/1

818/m.42

ÖZET : Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanununun 42. ve devamı maddeleri hükmü nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminat takdiri gerekir.

Davacı kadının maddi ve manevi tazminatlara faiz istemi konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru olmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün kusur, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 15.6.2010 günü temyiz eden davacı vekili ve karşı taraf temyiz eden davalı vekili geldi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 - Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın tüm, davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2 - Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanununun 42. ve devamı maddeleri hükmü nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminat ( TMK. md. 174/1 ) takdiri gerekirken yazılı şeklide hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

3 - Davacı kadının maddi ve manevi tazminatlara faiz istemi konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 750.00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacı ya verilmesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 67.20 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube