Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)GEÇERSİZ VE BAĞLAYICI OLMAYAN SÖZLEŞME ( Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Sözleşmenin Tarafları Haksız İktisap Kuralları Gereğince Karşılıklı Olarak Verdiklerini Geri İsteyebileceği )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/4317

K. 2008/3411

T. 27.5.2008

• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Düzenleme Şeklinde Yapılan - Geçersiz ve Bağlayıcı Olmayan Sözleşme Gereğince Sözleşmenin Tarafları Haksız İktisap Kuralları Gereğince Karşılıklı Olarak Verdiklerini Geri İsteyebileceği )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Geçersiz ve Bağlayıcı Olmayan Sözleşme Gereğince Sözleşmenin Tarafları Haksız İktisap Kuralları Gereğince Verdiklerini Geri İsteyebileceği )

• GEÇERSİZ VE BAĞLAYICI OLMAYAN SÖZLEŞME ( Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Sözleşmenin Tarafları Haksız İktisap Kuralları Gereğince Karşılıklı Olarak Verdiklerini Geri İsteyebileceği )

• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Geçersiz Bir Sözleşme Gereğince Yapıldığı İleri Sürülen Proje ve Zemin Etüdü İşleri Sebebiyle Davalının Bu İşlerden Haklı Bir Neden Olmaksızın Yararlanmış Olduğunun Davacı Tarafça Yasal Delillerle Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu )

818/m.61,213

1512/m.60

2644/m. 26

ÖZET : Dava, yanlar arasında adi yazılı şekilde yapılan ve "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi" başlıklı sözleşmeye dayalı olarak açılmış olup, maddi ve manevi tazminat ile yapılan masrafların tahsili istemlerine ilişkindir. Geçersiz ve bağlayıcı olmayan sözleşme gereğince, sözleşmenin tarafları, Borçlar Kanunu`nun 61 ve izleyen maddeleri hükümleri uyarınca ve haksız iktisap kuralları gereğince, karşılıklı olarak verdiklerini geri isteyebilecekleri gibi; karşı tarafın malvarlığında sebepsiz olarak sağladığı artışların karşılığında talep edebilir. Davada, davacı yüklenicinin mimari proje, statik proje ile zemin etüdü ve iyileştirme projesi bedellerini davalıdan isteme hakkının bulunduğu mahkemece kabul edilerek bunların bedelleri toplamının davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Oysa, tarafları bağlayıcı olmayan geçersiz bir sözleşme gereğince yapıldığı ileri sürülen proje ve zemin etüdü işleri sebebiyle davalının bu işlerden haklı bir neden olmaksızın yararlanmış olduğunun davacı tarafça yasal delillerle kanıtlanması zorunludur. Haklı bir neden olmaksızın ya da gerçekleşmemiş veya sonradan ortadan kalkmış bir nedene dayanılarak iktisapta bulunulmuş ise, zararına iktisapta bulunulan kimse, tazmin isteminde bulunabilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, yanlar arasında adi yazılı şekilde yapılan 10.06.2005 tarihli ve "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi" başlıklı sözleşmeye dayalı olarak açılmış olup, maddi ve manevi tazminat ile yapılan masrafların tahsili istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 10.000,00 YTL alacağın, dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine; fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş ve verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, Borçlar Kanunu`nun 355. maddesi hükmünde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türü olup, karşılıklı haklar ve borçlar içeren iki yanlı sözleşmelerdendir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tapulu taşınmaz ya da taşınmaz payının temlikini içerdiğinden Borçlar Kanunu`nun 213, Noterlik Kanunu`nun 60, Tapu Kanunu`nun 26 ve Türk Medeni Kanunu`nun 706. maddesi hükümleri gereğince, zorunlu şekil koşuluna bağlı olup; geçerli olması, kural olarak resmi şekilde düzenlenmiş bulunmasına bağlıdır. İstisna hallerinin gerçekleşmesi durumunda ise, Türk Medeni Kanunu`nun 2. maddesi gereğince zorunlu şekil koşuluna uygun şekilde yapılmayan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tarafları bağlayıcı olabilir. Ancak, yanlar arasındaki adi yazılı sözleşmenin, tarafları bağlayıcı olmadığı anlaşılmaktadır.

Geçersiz ve bağlayıcı olmayan sözleşme gereğince, sözleşmenin tarafları, Borçlar Kanunu`nun 61 ve izleyen maddeleri hükümleri uyarınca ve haksız iktisap kuralları gereğince, karşılıklı olarak verdiklerini geri isteyebilecekleri gibi; karşı tarafın malvarlığında sebepsiz olarak sağladığı artışların karşılığında talep edebilir. Davada, davacı yüklenicinin mimari proje, statik proje ile zemin etüdü ve iyileştirme projesi bedellerini davalıdan isteme hakkının bulunduğu mahkemece kabul edilerek bunların bedelleri toplamı olan 10.000,00 YTL.nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Oysa, tarafları bağlayıcı olmayan geçersiz bir sözleşme gereğince yapıldığı ileri sürülen proje ve zemin etüdü işleri sebebiyle davalının bu işlerden haklı bir neden olmaksızın yaralanmış olduğunun davacı tarafça yasal delillerle kanıtlanması zorunludur. Haklı bir neden olmaksızın ya da gerçekleşmemiş veya sonradan ortadan kalkmış bir nedene dayanılarak iktisapta bulunulmuş ise, zararına iktisapta bulunulan kimse, tazmin isteminde bulunabilir. Mahkemece, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan taraflarca sunulan deliller toplanıp değerlendirilmeden ve yukarıda açıklanan yasal koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği saptanmadan davası kabul edilen alacağın istenebilir olduğu davacı tarafça kanıtlanmışçasına davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır.

Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne ve kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 27.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube