Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İŞİN BEDELİNİN YAPILDIĞI YIL MAHALLİ SERBEST PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE HESAPLATTIRILMASI GEREĞİ ( Taraflar Arasında Kararlaştırılmış Bir İş Bedeli Bulunmadığı )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/1889

K. 2008/3043

T. 6.5.2008

• İTİRAZIN İPTALİ ( Kararlaştırılmış Bir İş Bedeli Bulunmadığı - Davacı Tarafından Yapılan İşin Bedelinin Yapıldığı Yıl Mahalli Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplattırılması Gerektiği )

• İŞ BEDELİ ( İtirazın İptali İstemi/Kararlaştırılmış Bir İş Bedeli Bulunmadığı - Davacı Tarafından Yapılan İşin Bedelinin Yapıldığı Yıl Mahalli Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplattırılması Gerektiği )

• İŞİN BEDELİNİN YAPILDIĞI YIL MAHALLİ SERBEST PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE HESAPLATTIRILMASI GEREĞİ ( Taraflar Arasında Kararlaştırılmış Bir İş Bedeli Bulunmadığı )

• TEK YANLI DÜZENLENEN FATURAYA DAYANILARAK HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( İşin Bedelinin Yapıldığı Yıl Mahalli Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplattırılması Gerektiği )

818/m.366

2004/m.67

ÖZET : Dava, itirazın iptali istemiyle açılmıştır. Taraflar arasında kararlaştırılmış bir iş bedeli bulunmamaktadır. Bu durumda davacı tarafından yapılan işin bedelinin Borçlar Kanunu`nun 366. maddesi uyarınca, yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa rayiçlerine göre hesaplattırılması gerekir. Mahkemece bilirkişi raporu alınmadan davacı tarafından tek yanlı olarak düzenlenen faturaya dayanılarak davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, itirazın iptali istemiyle açılmış, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmamaktadır. Davacı düzenlediği faturaya dayanarak icra takibi başlatmıştır. Davalı Belediye faturanın fahiş olduğunu 4.720,00 YTL ödemeyi kabul ettiklerini kalan 1.473,00 YTL.ye itiraz ettiklerini beyan etmiştir. Davacı yüklenici tarafından icra takibinin itiraz edilerek durdurulan 1.473,00 YTL kısmı için bu dava açılmıştır. Taraflar arasında kararlaştırılmış bir iş bedeli bulunmamaktadır. Bu durumda davacı tarafından yapılan işin bedelinin Borçlar Kanunu`nun 366. maddesi uyarınca, yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa rayiçlerine göre hesaplattırılması gerekir. Mahkemece bilirkişi raporu alınmadan davacı tarafından tek yanlı olarak düzenlenen faturaya dayanılarak davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.

Yapılacak iş, davacının hakettiği iş bedelinin belirlenmesi için işin yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa rayiçlerine göre bilirkişiden rapor alınmasından, davalı tarafça itiraz edilmeyen 4.720,00 YTL iş bedeli dışında davacının alacağı çıkarsa buna göre değerlendirme yapılıp karar oluşturulmasından, likid bir alacak bulunmayıp bilirkişi raporuyla sonuca varıldığından davacının icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmesinden ibarettir.

Kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 06.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube