Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

 
 

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/9379 K. 2005/15087 T. 12.10.2005

ÖZÜ : Taraflar arasındaki temel ilişki ayıplı satılan arcın değiştirilmesi ile ilgili olup eldeki davanın değiştirilen bu aracın infazı sırasında bedel tahsiline dönüşmüş olması ve bedelini de tahsil edememesi üzerine BK. 105 maddesine göre munzam zarar isteminde bulunmuştur. 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki Kanunun 30. maddesinde; "bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır" şeklinde düzenleme getirilmiş olup, bir tarafını ayıplı mal satışından dolayı zarara uğradığını ileri süren tüketicinin oluşturduğu uyuşmazlık ile ilgili davada tüketici mahkemesinin genel hükümlere göre inceleme yapmasında yasal bir engel yoktur.

DAVA ve KARAR : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalılardan 21.8.1998 tarihinde satın aldığı aracın ayıplı olması nedeniyle Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesine açtığı 1999/375 esaslı davayı kazandığını, dava sonucunda ayıplı aracın davalılara iadesi ile, aynı model ve aynı teknik özelliklere sahip o km aracın davalılardan alınıp davacıya teslimine karar verildiği, kararın Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiğini, mahkeme ilamının icraya konulduğunu, ilama konu aracın üretiminin durdurulması ve aynen iadenin mümkün olmaması nedeniyle İİK.nun 24. maddesi uyarınca aracın değerinin belirlenmesi yoluna gidildiğini, icra dosyasına yatan araç bedelinin davalının hukuki girişimleri sonucu halen kendisine ödenmediğini, BK. 105 maddesi gereği oluşan munzam zararından fazlaya ilişkin hakları saklı kalma kaydıyla 1.000.000.000 Tl.nın tahsili araç parasının tahsilinin gecikmesi nedeniyle uğradığı manevi zarar karşılığı olan 30.000.000.000 Tl.nın faizi ile tahsilini istemiştir.

Mahkemece, taraflar arasındaki ihtilafın munzam zarardan kaynaklandığından mahkemenin görevsizliğine, görevli mahkemenin dava tarihi ve miktarı nazara alınarak Asliye Ticaret Mahkemesi olduğuna karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı Doğuş Otomotiv a.Ş. tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki temel ilişki ayıplı satılan arcın değiştirilmesi ile ilgili olup eldeki davanın değiştirilen bu aracın infazı sırasında bedel tahsiline dönüşmüş olması ve bedelini de tahsil edememesi üzerine BK. 105 maddesine göre munzam zarar isteminde bulunmuş olmasına göre taraflar arasındaki ihtilaf temel ilişkinin devamı mahiyetinde olup, temel ilişkiyle ilgili ihtilafa da Tüketici Mahkemesi bakmıştır. Kaldı ki, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki Kanunun 30. maddesinde; "bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır" şeklinde düzenleme getirilmiş olup, bir tarafını ayıplı mal satışından dolayı zarara uğradığını ileri süren tüketicinin oluşturduğu uyuşmazlık ile ilgili davada tüketici mahkemesinin genel hükümlere göre inceleme yapmasında yasal bir engel yoktur. Bu nedenlerle işin esası incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken mahkemece nitelendirmede hataya düşülerek görevsizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın temyiz eden taraflar yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 12.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube