Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) AİDAT BORCU ( Menfi Tespit Davası - Zamanaşımı Kapsamına Girmeyen Borçlar Yönünden Aidat Borcunun Ödenmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3973

K. 2013/5916

T. 9.4.2013

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Şirketin Mahkeme Kararı veya Şirket Ortaklarının Kararıyla Kendisini Fesih Etmediği ve Halen Faal Olduğu Gözetildiğinde Zamanaşımı Kapsamına Girmeyen Borçlar Yönünden Aidat Borcunun Ödenmesi Gerektiği )

• AİDAT BORCU ( Menfi Tespit Davası - Zamanaşımı Kapsamına Girmeyen Borçlar Yönünden Aidat Borcunun Ödenmesi Gerektiği )

• ZAMANAŞIMI ( Kapsamına Girmeyen Borçlar Yönünden Aidat Borcunun Ödenmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )

5174/m.77/3

ÖZET : Dava, menfi tespit davasıdır. Ticaret sicil müdürlüğünden getirtilen belgelerden, davacı şirketin mahkeme kararı veya şirket ortaklarının kararıyla kendisini fesih etmediği ve halen faal olduğu ve Oda üyeliğinin devam ettiği gözetildiğinde, zamanaşımı kapsamına girmeyen borçlar yönünden aidat borcunun ödenmesi gerektiği kuşkusuzdur. Mahkemece bu husus gözardı edilerek yetersiz bilirkişi raporu uyarınca yazılı biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde, menfi tespit istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Davacı vekili dava dilekçesinde, H... Sigorta Limited Şirketinin davalı Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının üyesi olduğunu, 31.05.2005 tarihinde ticareti terk etmesi nedeniyle vergi kaydını sildirdiğini, üye aidat borcunun bulunduğu gerekçesiyle hakkında icra takibi yapıldığını, üye aidat borcunun bulunmadığının tespitini istemiştir. Mahkemece, icra takibinin 1995 yılı ile 2010 yılları dönemine ilişkin olduğunu, üye aidat alacaklarının 5174 sayılı Yasanın 77/3 maddesi uyarınca beş yıllık zamanaşımına tabi olduğunu, 31.05.2005 öncesinin zamanaşımına uğradığını diğer borçların ise ticareti terk etmesi nedeniyle istenemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamında yer alan bilgi ve özellikle ticaret sicil müdürlüğünden getirtilen belgelerden, davacı şirketin mahkeme kararı veya şirket ortaklarının kararıyla kendisini fesih etmediği ve halen faal olduğu ve Oda üyeliğinin devam ettiği gözetildiğinde, zamanaşımı kapsamına girmeyen borçlar yönünden aidat borcunun ödenmesi gerektiği kuşkusuzdur. Mahkemece bu husus gözardı edilerek yetersiz bilirkişi raporu uyarınca yazılı biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 09.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube