Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)• DAVAYA KATILMA ( Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi - Davacının Aynı Kişi Olduğunu İddia Ettiği Kaydın Anne ve Babasının Veraset İlamları Temin Edilerek Tüm Mirasçıları Davaya Dahil Edilip Dava İle İlgili Beyanlarına Başvurularak Bildirdikleri Kanıtların Toplanılması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/5361

K. 2013/6651

T. 18.4.2013

• NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ ( Mükerrer ve Yanlış Bilgiler İçeren Kaydın - Kamu Düzeni İle Yakından İlgili Olup Mahkemelerin Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Neden Olmaksızın Doğru Sicil Oluşturmak Zorunda Olduğu/Somut Olayda Salt Taraf Beyanları İle Yetinilmemesi Gerektiği )

• NÜFUS KAYITLARININ MÜKERRER OLMASI ( Davacının Aynı Kişi Olduğunu İddia Ettiği Kişinin Anne ve Babasının Kızı Olduğuna Dair İddia İle İlgili Olarak Dna Testi Yaptırılıp Alınacak Raporun da Gözetilmesi Gerektiği - Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi )

• DAVAYA KATILMA ( Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi - Davacının Aynı Kişi Olduğunu İddia Ettiği Kaydın Anne ve Babasının Veraset İlamları Temin Edilerek Tüm Mirasçıları Davaya Dahil Edilip Dava İle İlgili Beyanlarına Başvurularak Bildirdikleri Kanıtların Toplanılması Gerektiği )

• KAMU DÜZENİ ( Nüfus Kaydındaki Düzeltme Davaları Kamu Düzeni İle Yakından İlgili Olup Mahkemelerin Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Neden Olmaksızın Doğru Sicil Oluşturmak Zorunda Olduğu - Somut Olayda Salt Taraf Beyanları İle Yetinilmemesi Gerektiği )

5490/m.36

ÖZET : Dava, davacının başka bir nüfus kaydına sahip olanla aynı kişi olduğunun tespiti ve davacının nüfus bilgilerinin aynı kişi olduğu iddia edilen kişinin nüfus bilgilerine göre düzeltilmesi istemine ilişkindir. Nüfus kaydındaki düzeltme davaları kamu düzeni ile yakından ilgili olup, mahkemeler hiç bir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorundadır. Somut olayda salt taraf beyanları ile yetinilmeyip, davacının aynı kişi olduğunu iddia ettiği kaydın anne ve babasının veraset ilamları temin edilerek tüm mirasçıları davaya dahil edilip dava ile ilgili beyanlarına başvurularak bildirdikleri kanıtları toplanıp, yerel kolluk araştırması yapılıp ve davacının aynı kişi olduğunu iddia ettiği kişinin anne ve babasının kızı olduğuna dair iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp, alınacak rapor da gözetilerek Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü`nden de varsa yangından önceki kayıtlar istenip baba hanesindeki ilk tescile ilişkin belgeler elde edildiği takdirde bu kayıt esas alınıp diğer kayıttaki ( evlilik hanesindeki ) bilgilerin düzeltilerek her iki kayıt arasında bağ kurulması gerektiği hususu da dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Davacı dava dilekçesinde, nüfus kaydında baba hanesindeki G. D. kaydının iptali ile bu kaydın evlilik hanesindeki gibi 01.07.1958 doğumlu G. A. ( D. ) olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Nüfus Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesinde, kendisi evliyken 1978 yılında Muradiye`de çıkan yangından sonra yapılan yerel yazımda eşi hanesine 01.07.1958 doğum tarihli G. A. olarak, babası hanesine ise 18.02.1961 doğum tarihli G. D. ad ve soyadı ile yazıldığını, doğru kaydın G. A. kaydı olduğunu bildirerek, mükerrer ve yanlış bilgiler içeren G. D. kaydının G. A. olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dava dilekçesi içeriğine göre dava, G. D. ile G. A.`nın aynı kişi olduğunun tespiti ve G. D.`nin nüfus bilgilerinin G. A. nüfus bilgilerine göre düzeltilmesi istemine ilişkindir. Nüfus kaydındaki düzeltme davaları kamu düzeni ile yakından ilgili olup, mahkemeler hiç bir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorundadır. Somut olayda salt taraf beyanları ile yetinilmeyip, G. D.`nin anne ve babası A. ve A. D.`nin veraset ilamları temin edilerek tüm mirasçıları davaya dahil edilip dava ile ilgili beyanlarına başvurularak bildirdikleri kanıtları toplanıp, yerel kolluk araştırması yapılıp ve davacı G. A.`nın A. ve A. kızı olduğuna dair iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp, alınacak rapor da gözetilerek Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü`nden de varsa yangından önceki kayıtlar istenip baba hanesindeki ilk tescile ilişkin belgeler elde edildiği takdirde bu kayıt esas alınıp diğer kayıttaki ( evlilik hanesindeki ) bilgilerin düzeltilerek her iki kayıt arasında bağ kurulması gerektiği hususu da dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 18.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube