Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Kadastroca Tescil Harici Bırakılan Yerler İçin Açılan Tescil Davalarında Keşif Sonucu Elde Edilen Bilirkişinin Rapor ve Krokisine Göre Gerekli Yerel ve Gazete İlanlarının Yöntemine Uygun Bir Biçimde Yapılacağı )

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/4497

K. 2013/4800

T. 3.5.2013

• KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastroca Tescil Harici Bırakılan Yerler İçin Açılan Tescil Davalarında Keşif Sonucu Elde Edilen Bilirkişinin Rapor ve Krokisine Göre Gerekli Yerel ve Gazete İlanlarının Yöntemine Uygun Bir Biçimde Yapılması Gerektiği )

• TESCİL HARİCİ BIRAKILAN YERLER ( Açılan Tescil Davalarında Keşif Sonucu Elde Edilen Bilirkişinin Rapor ve Krokisine Göre Gerekli Yerel ve Gazete İlanlarının Yöntemine Uygun Bir Biçimde Yapılması Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Kadastroca Tescil Harici Bırakılan Yerler İçin Açılan Tescil Davalarında Keşif Sonucu Elde Edilen Bilirkişinin Rapor ve Krokisine Göre Gerekli Yerel ve Gazete İlanlarının Yöntemine Uygun Bir Biçimde Yapılacağı )

4721/m.713/4

ÖZET : Davacı, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davacı adına tespit edilen taşınmazın bir bölümünün yol olarak tescil harici bırakıldığı iddiasına dayanarak, düzenlenen haritasında yol olarak tescil harici bırakılan bölümün taşınmaza eklenerek davacı adına tescili istemiyle dava açmıştır. Kadastroca tescil harici bırakılan yerler için açılan tescil davalarında TMK’nın713/4 ve 5. fıkraları gereğince keşif sonucu elde edilen bilirkişinin rapor ve krokisine göre gerekli yerel ve gazete ilanlarının yöntemine uygun bir biçimde yapılması, ilanın yapıldığı gazete ile ilan tutanaklarının dosya arasına konulması, yasal 3 aylık sürenin dolmasının beklenilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay`ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadakibelgeler okundu, Gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı M. A. vekili kadastro sırasında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davacı adına tespit edilen 101 ada 79 parsel sayılı taşınmazın bir bölümünün yol olarak tescil harici bırakıldığı iddiasına dayanarak, düzenlenen haritasında yol olarak tescil harici bırakılan bölümün 101 ada 79 parsel sayılı taşınmaza eklenerek davacı adına tescili istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, fen bilirkişi krokisinde ( A ) harfi ile gösterilen 244,24 ve ( B ) harfi ile gösterilen 306,82 metrekare yüzölçümündekibölümlerin davacı adına kayıtlı 101 ada 79 parsel sayılı taşınmaza eklenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.

Kadastroca tescil harici bırakılan yerler için açılan tescil davalarında TMK’nın713/4 ve 5. fıkraları gereğince keşif sonucu elde edilen bilirkişinin rapor ve krokisine göre gerekli yerel ve gazete ilanlarının yöntemine uygun bir biçimde yapılması, ilanın yapıldığı gazete ile ilan tutanaklarının dosya arasına konulması, yasal 3 aylık sürenin dolmasının beklenilmesi gerekir.

SONUÇ : Mahkemece belirtilen hususlar göz ardı edilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, davalı Hazine temsilcisinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 03.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube