Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Başbakana Karşı Köşe Yazısında Yazarın Pişkin Cahil Seviyesiz İhanet Eden Sözlerini Kullandığı

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/3785

K. 2011/2856

T. 17.3.2011

• BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Başbakana Karşı Köşe Yazısında Yazarın Pişkin Cahil Seviyesiz İhanet Eden Sözlerini Kullandığı - Eleştiri Sınırları Aşılmadığından Tazminat Talebinin Reddi )

• ELEŞTİRİ SINIRLARININ AŞILMAMASI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Uğranılan Manevi Tazminat Talebi - "Cehalet ve İhanet Kolkola" Başlıklı Yazıdaki Sözlerin Eleştiri Sınırını Aşmadığı )

• BAŞBAKANA HAKARET ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Uğranılan Manevi Tazminat Talebi - "Cehalet ve İhanet Kolkola" Başlıklı Yazıda Başbakana Karşı Pişkin Cahil Seviyesiz İhanet Eden Sözlerinin Eleştiri Sınırını Aşmadığından Tazminat Talebinin Reddi )

4721/m.25

818/m.49

ÖZET : Dava, davacı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, davalı gazete ve diğeri aleyhine basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesine ilişkindir. Köşe yazarı "Cehalet ve İhanet Kolkola" başlıklı yazısında, Başbakan ile ilgili olarak, "Pişkin, cahil, seviyesiz ve ihanet eden" sözlerini kullanmıştır. Davaya konu yazıda, eleştiri sınırları aşılmadığından davanın reddi hukuka uygundur.

DAVA : Davacı Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından, davalı İ... Gaz. ve Yay. A.Ş ve diğeri aleyhine 28/08/2009 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 23/12/2009 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre,

SONUÇ : Yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 17.03.2011 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

18/08/2009 tarihinde yayınlanan O... D... Gazetesi`nin köşe yazarlarından O. K. "Cehalet ve İhanet Kolkola" başlıklı yazısında, Türkiye Cumhuriyeti`nin Başbakanı olan R.Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak, "Pişkin, cahil, seviyesiz ve ihanet eden" sözlerini kullanmıştır.

"Pişkin, cahil ve seviyesiz" sözleri her ortamda her kişi için hakaret teşkil edebileceği gibi, "ihanet sözü ise suç isnadı ve iftira mahiyetinde olduğundan kişilik haklarına saldırı oluşturur.

Davaya konu yazıda, eleştiri sınırları aşılarak hakaret ve iftira edilmek suretiyle kişilik haklarına saldırı gerçekleştiğinden davacı lehine uygun bir tazminata karar verilmesi gerektiği düşüncesinde olduğumuzdan sayın çoğunluğun aksi yöndeki görüş ve kararlarına katılmıyoruz. 17/03/2011

Üye Sadık Demircioğlu

Üye Kamil Kancabaş

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube