Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİKAYET SÜRESİ (Ödeme Emrini İptal - Yedi Günlük Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/28104

K. 2011/4904

T. 28.3.2011

• ŞİKAYET SÜRESİ (Ödeme Emrini İptal - Yedi Günlük Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)

• ÖDEME EMRİNİN İPTALİ (Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)

2004/m. 16

ÖZET : 7 günlük şikayet süresi geçtikten sonra şikayette bulunulmuş olduğu dikkate alınarak ödeme emrinin iptaline yönelik şikayetinin süre aşımı nedeni ile reddine karar vermek gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 07.06.2010 tarih, 7032-14069 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İflasın ertelenmesi davasında Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi`nin verdiği 07.08.2009 tarihli ihtiyati tedbir kararında "...HUMK`nun 101 ve devamı maddeleri ile İİK`nun 179a-b maddelerindeki sınırlamalar dikkate alınmak sureti ile davacı borçlu aleyhindeki 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, açılmış ve açılacak tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, İİK`nun 206. maddesine göre 1. sırada yer alan alacaklar için ihtiyati tedbirin uygulanmamasına , taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklılar tarafından açılmış veya açılacak icra takipleri yönünden ise, sadece muhafaza tedbirlerinin uygulanmasının ve rehinli malın satışının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, üçüncü şahıslar tarafından davacı lehine verilen ipotek ve rehinlerin paraya çevrilmesine ilişkin takiplerin ve davacı lehine kefalet verenler aleyhindeki takiplerin ihtiyati tedbir kapsamı dışında tutulmasına..." karar verildiği, alacaklının ise bu tarihten sonra 14.12`.2009 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine başladığı görülmektedir.

Takip konusu 23.03.2009 tarihli ipotek belgesine göre taşınmaz maliki olan üçüncü kişi konumundaki M. S.`nin borçlu şirket lehine ipotek tesis ettiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen ihtiyati tedbir kararında üçüncü kişilerce verilen ipoteklerin paraya çevrilmesine ilişkin takiplerin ihtiyati tedbir kapsamı dışında tutulmasına karar verildiğinden, şikayet konusu takip ihtiyati tedbir kapsamı dışında kalmaktadır. Tedbir kararının bir önceki cümlesinde diğer taşınmaz hacizleri ile ilgili olarak muhafaza ve satış işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiş olması, aynı kararın son cümlesi ile getirilen istisna hükmünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle İpotekli takipte aralarında zorunlu takip arkadaşlığı bulunan borçlu şirket ve adı geçen 3. kişi yönünden muhafaza ve satış işlemlerinin devamına engel oluşturmadığı düşünülmelidir.

O halde, Mahkemece "...takibe konu icra dosyasında muhafaza tedbirlerinin uygulanmamasına ve satışın durdurulmasına" karar verilmesi isabetsiz olduğu gibi ödeme emrinin borçlu şirkete 12.12.2009 tarihinde tebliğ edildiği, İİK`nun 16/1 maddesi gereğince 7 günlük şikayet süresi geçtikten sonra 23.12.2009 tarihinde şikayette bulunulmuş olduğu dikkate alınarak ödeme emrinin iptaline yönelik şikayetinin süre aşımı nedeni ile reddine karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile takibe konu belgelerin ödeme emrine eklenmediğinden bahisle borçlu şirket yönünden de ödeme emrinin iptaline dair karar verilmesi doğru bulunmadığından mahkeme kararının bu gerekçelerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 07.06.2010 tarih ve 2010/7032 E., 2010/14069 K. sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube