Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/1381

K. 2006/4982

T. 10.3.2006

• İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ ( Alacaklı Veya Borçlu Tarafından/Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilmesi - 3. Kişi Tarafından Açılmış Bir İstihkak Davası Bulunmadığından Mahkemece Takibin Devamı Veya Taliki Yönünde Bir Karar Verilmesi Gereği )

• TAKİBİN DEVAMI VEYA TALİKİ ( 3. Kişi Tarafından Açılmış Bir İstihkak Davası Bulunmadığından Mahkemece Bu Yönde Karar Verilmesi Gereği - İstihkak İddiasına Alacaklı Veya Borçlu Tarafından İtiraz/Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilmesi )

• ALACAKLI VEYA BORÇLU TARAFINDAN İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ ( Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilmesi - 3. Kişi Tarafından Açılmış Bir İstihkak Davası Bulunmadığından Mahkemece Takibin Devamı Veya Taliki Yönünde Bir Karar Verilmesi Gereği )

2004/m.97/1

ÖZET : İcra İflas Kanununun 97/1. maddesi gereğince, istihkak iddiasına alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edildiği takdirde, icra müdürü tarafından dosyanın gönderildiği İcra Mahkemesince takibin devamına veya talikine karar verilir. Olayda, istihkak iddiasından sonra dosyanın icra müdürünce icra mahkemesine gönderildiği, üçüncü kişi tarafından açılmış bir istihkak davasının bulunmadığı anlaşıldığından, mahkemece takibin devamı veya taliki yönünde bir karar verilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK`nın 97/1. maddesinde; ( istihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra müdürü dosyayı İcra Mahkemesine verir. İcra Mahkemesi, dosya üzerinde veya lüzum görürse ilgilileri davet ederek murafaa ile yapacağı inceleme neticesinde varacağı kanaate göre takibin devamına veya talikine karar verir ) hükmüne yer verilmiştir.

İstihkak iddia edilmesinden sonraki aşamada, İcra Müdürünün 03.12.2004 tarihli yazısı ile dosyanın yukarıda yer verilen hüküm gereğince İcra Mahkemesine intikal ettirildiği saptanmış, 3. kişi tarafından açılan bir istihkak davasının bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, mahkemece takibin devamı ya da taliki yönünde bir karar verilmesi yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz bulunmuştur.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 10.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube