Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

AİLE KONUTU-EŞLERİN AYRI YAŞAMASI KONUTU KİRAYA VERMELERİ

 

T.C
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2011/ 9066
KARAR NO:2012/ 4360
KARAR TARİHİ: 01.03.2012Davalı koca tarafından kullanılmayan aile konutunu, davacı kadının da kullanmayıp başkalarına kiraya vermiş olması halinde konutun aile konutu olma niteliği ortadan kalkmıştır. Türk Medeni Kanununun 194. maddesindeki aile konutu korumasından yararlanılamaz.

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava Türk Medeni Kanunu`nun 194. maddesi uyarınca, eşlerden koca adına tapuda kayıtlı taşınmazın kaydına aile konutu şerhi konulmasına ilişkindir.

Toplanan delillerle dava konusu taşınmazın taraflarca aile konutu olarak kullanıldıktan sonra, davalı kocanın konuttan ayrıldığı, davacı kadının da bir süre konutta oturmaya devam ettikten sonra konutu boşaltıp üçüncü kişilere kiraya verdiği, davanın açıldığı tarihte de bu durumda olduğu anlaşılmaktadır. Davalı koca tarafından da kullanılmayan aile konutunu, davacı kadının da kullanmayıp başkalarına kiraya vermiş olması, konutun aile konutu olma niteliğini ortadan kaldırmıştır. Artık, davacı Türk Medeni Kanunu`nun 194. maddesindeki aile konutu korumasından yararlanma olanağını yitirmiştir. Açıklanan nedenlerle, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken; yetersiz gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 01.03.2012
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube