Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HAZİNE ADINA TESPİT ( Hazinenin Davası Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmediği - Müdahil Davacı Hazinenin Talepleri Hakkında 3402 Sayılı Kadastro Kanunu da Dikkate Alınmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3844

K. 2013/4090

T. 22.4.2013

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazinenin Davası Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmediği - Müdahil Davacı Hazinenin Talepleri Hakkında 3402 Sayılı Kadastro Kanunu da Dikkate Alınmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• DAVAYA KATILMA ( Hazinenin Davası Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmediği - Müdahil Davacı Hazinenin Talepleri Hakkında Kadastro Kanunu da Dikkate Alınmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )

• HAZİNE ADINA TESPİT ( Hazinenin Davası Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmediği - Müdahil Davacı Hazinenin Talepleri Hakkında 3402 Sayılı Kadastro Kanunu da Dikkate Alınmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• KADASTRO TESPİTİ DIŞINDA BIRAKILMA ( Çekişmeli Taşınmazın Dere Yatağı ve Genel Su Niteliğindeki Kaynak Suyu Olduğu Gerekçesiyle Tespit Dışı Bırakılmasına Karar Verildiği - Müdahil Davacı Hazinenin Talepleri Hakkında Kadastro Kanunu da Dikkate Alınmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

3402/m.16/C,18

ÖZET : Dava, elatmanın önlenmesi ve tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece, çekişmeli taşınmazın dere yatağı ve genel su niteliğindeki kaynak suyu olduğu gerekçesiyle 3402 sayılı yasanın 16/C fıkrası gereğince tespit dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Hazine`nin müdahale dilekçesiyle davaya katılmasına, çekişmeli parselin adına tesciline karar verilmesini talep etmesine rağmen Hazine`nin davası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. O halde mahkemece doğru sonuca ulaşılabilmesi için müdahil davacı Hazine`nin talepleri hakkında 3402 sayılı Kadastro Kanunu`nun 16/C fıkrası da dikkate alınmak suretiyle bir karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay`ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, Gereği görüşüldü:

KARAR : Kadastro çalışmaları sırasında Uzunlar Köyü çalışma alanında bulunan 131 ada 15 parsel sayılı 115.55 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, Asliye Hukuk Mahkemesi`nde dava konusu olduğundan söz edilerek malik hanesi açık bırakılmak suretiyle tespit edilmiştir. Davacı E. D. tarafından davalılar P. D. ve M. D. aleyhinde, davacılar P. D. ve M. D. tarafından E. D. aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesi`nde açılan müdahalenin önlenmesi davaları davaya konu olan parsel hakkında tutanak düzenlenmiş olması nedeniyle Kadastro Mahkemesi`ne aktarılmıştır. Kadastro Mahkemesi aşamasında E. A. satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine, Hazine ise 3402 sayılı yasanın 18.maddesine dayanarak davaya katılarak adlarına tesciline karar verilmesini talep etmişlerdir. Kadastro Mahkemesi`nde çekişmeli parsel tutanağı ile dava dosyası birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davacılar M. D., P. D., E. D. ile müdahil davacı E. A.`nın davalarının reddine, çekişmeli taşınmazın dere yatağı ve genel su niteliğindeki kaynak suyu olduğu gerekçesiyle 3402 sayılı yasanın 16/C fıkrası gereğince tespit dışı bırakılmasına karar verilmiş; hüküm, müdahil davacılar Hazine vekili ve E. A. tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararda belirtilen gerektirici nedenlere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre müdahil davacı E. A.`nın temyiz itirazları yerinde değildir. Müdahil davacı Hazine`nin temyiz itirazlarına gelince; Hazine`nin 15.3.2012 tarihli müdahale dilekçesiyle davaya katılmasına, çekişmeli parselin adına tesciline karar verilmesini talep etmesine rağmen Hazine`nin davası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. O halde mahkemece doğru sonuca ulaşılabilmesi için müdahil davacı Hazine`nin talepleri hakkında 3402 sayılı Kadastro Kanunu`nun 16/C fıkrası da dikkate alınmak suretiyle bir karar verilmelidir.

SONUÇ : Belirtilen yönler göz ardı edilerek yazılı olduğu şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, müdahil davacı Hazine vekilinin temyiz itirazlarıaçıklan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 22.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube