Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
9. DAİRE
E. 2008/669
K. 2009/2781
T. 23.6.2009
• İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Tarhiyat Yapıldıktan Sonra Alınması Söz Konusu Olmayacağı - 9. Md. Uyarınca İlgililer Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilmesi ve Teminat İstenebilmesi İçin İncelemenin Henüz Tamamlanmamış Olması Gerektiği )
• VERGİ İNCELEMESİNİN DEVAM ETTİĞİ DURUMLAR ( Yapılan İlk Hesaplamalara Göre Teminat İstenebileceği ve İhtiyati Haciz Kararı Alınabileceği )
• TEMİNAT İSTENMESİ ( Tarhiyat Yapıldıktan Sonra Bu Düzenleme Uyarınca İhtiyati Haciz Kararı Alınması Söz Konusu Olmayacağı - 9. Md. Uyarınca İlgililer Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilmesi ve Teminat İstenebilmesi İçin İncelemenin Henüz Tamamlanmamış Olması Gerektiği )
213/m.344, 359
6183/m.9, 13, 17
ÖZET : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinde; 9. madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin varlığı halinde ihtiyati haciz kararı alınacağı, 9. maddede ise; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddede sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat isteneceği öngörülmüştür. Buna göre, ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilecek ve ihtiyati haciz kararı alınabilecektir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra bu düzenleme uyarınca ihtiyati haciz kararı alınması söz konusu olmayacaktır. Diğer bir deyimle, 9. madde uyarınca ilgililer hakkında ihtiyati haciz kararı alınabilmesi ve teminat istenebilmesi için incelemenin henüz tamamlanmamış olması gerekmektedir. 
 
İstemin Özeti : Davacı hakkında alınan ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz kararları sonucu ... YTL tutarında teminat istenilmesine ilişkin ... tarih ve ... sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davayı; dosyanın ve Mahkemelerinin E: 2007/179 sayılı dosyasının birlikte incelenmesinden, davacı şirketin katma değer vergisi indiriminde kullandığı Ltd. Şti.’ne ait faturanın sahte olduğundan bahisle adına cezalı katma değer vergisi salındığı, amme alacağının güvence altına alınabilmesi için ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemi uygulanması sonucu dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, 6183 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca ihtiyati haciz sebebinin bulunduğu, dava konusu işleme dayanak olan cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davanın da Mahkemelerinin kararı ile reddedildiği, bu durumda amme alacağının güvence altına alınması ve tahsili amacıyla tesis edilen dava konusu işlemde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Vergi Mahkemesi kararının; teminat istenilmesine ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, esasen sahte fatura kullanılmasının da söz konusu olmadığı, bu nedenle salınan cezalı katma değer vergisinde de isabet bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Uyuşmazlıkta, davacıdan teminat istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 
 
Dosyanın incelenmesinden davacı şirket hakkında başlatılan inceleme sonucu cezalı tarhiyat önerildiği ve vergi ceza ihbarnamelerinin 19.01.2007 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, 19.01.2007 tarihli Vergi Dairesi Başkanlığı oluru ile ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz kararı alınarak 23.01.2007 tarih ve ... sayılı dava konusu işlemle teminat istenildiği anlaşılmaktadır. 
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinde; 9. madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin varlığı halinde ihtiyati haciz kararı alınacağı, 9. maddede ise; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddede sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat isteneceği öngörülmüştür. Buna göre, ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilecek ve ihtiyati haciz kararı alınabilecektir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra bu düzenleme uyarınca ihtiyati haciz kararı alınması söz konusu olmayacaktır. Diğer bir deyimle, 9. madde uyarınca ilgililer hakkında ihtiyati haciz kararı alınabilmesi ve teminat istenebilmesi için incelemenin henüz tamamlanmamış olması gerekmektedir. 
 
Olayda da davacı adına yapılan inceleme sonuçlandırılarak adına cezalı tarhiyat yapılıp tebliğ edildikten sonra anılan Kanun’un 9. ve 13 ve 17. maddesi uyarınca ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz kararı alınarak teminat istenildiğinden, tesis edilen teminat isteme işleminde ve buna karşı açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına oyçokluğu ile, 23.06.2009 gününde karar verildi. 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube