Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
7. DAİRE
E. 2008/4449
K. 2009/4561
T. 3.11.2009
• İMALATÇI OLAN MÜKELLEFLER ( Özel Tüketim Vergisi Kanununun Tecil- Terkin Uygulamasına İlişkin Hükümlerinden Yararlanabilmeleri İçin İhraç Edilmek Şartıyla İhracatçı Firmalara Teslim Ettikleri Malların Bizzat İhracatçı Firma Tarafından Öngörülen Süre İçerisinde Yurt Dışındaki Müşteriye Teslim Edilmesi Gerektiği )
• TECİL TERKİN UYGULAMASI ( İlişkin Hükümlerinden Yararlanabilmeleri İçin İhraç Edilmek Şartıyla İhracatçı Firmalara Teslim Ettikleri Malların Bizzat İhracatçı Firma Tarafından Öngörülen Süre İçerisinde Yurt Dışındaki Müşteriye Teslim Edilmesi Gerektiği )
• ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN TECİL - TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA ( İhraç Edilmek Şartıyla İhracatçı Firmalara Teslim Ettikleri Malların Bizzat İhracatçı Firma Tarafından Öngörülen Süre İçerisinde Yurt Dışındaki Müşteriye Teslim Edilmesi Gerektiği )
4760/m.1, 2. 3, 5, 8
6183/m.48,51
ÖZET : İmalatçı olan mükelleflerin, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun tecil- terkin uygulamasına ilişkin hükümlerinden yararlanabilmeleri için, ihraç edilmek şartıyla ihracatçı firmalara teslim ettikleri malların, bizzat ihracatçı firma tarafından, öngörülen süre içerisinde, yurt dışındaki müşteriye teslim edilmesinin, diğer bir ifadeyle, ihracatın bizzat ihraç kaydıyla mal teslim edilen firma tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur. 
 
İstemin Özeti : Davacı tarafından, 2007/Mayıs döneminde ihraç edilmek şartıyla ihracatçı firmalara teslim edilen mallara ilişkin olarak tecil edilen özel tüketim vergisinin, terkin edilmesi talebiyle 14.8.2007 tarihinde yapılan başvurunun, 15.5.2007 tarih ve 346372 sayılı ihraç kayıtlı fatura ile ... Anonim Şirketine satılan malların ihracatçı firma tarafından 30.4.2007 tarih ve 356176 sayılı fatura ve 2.5.2007 gün ve 85645 sayılı beyannameyle, serbest bölgede mukim ... Limited Şirketine satıldığı; serbest bölgede faaliyet gösteren müşterilerin, Yurt dışındaki müşteri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bahisle, söz konusu mallara isabet eden 36.641,03 TL özel tüketim vergisinin terkin edilemeyeceği, bu tutarın ödenmesi gerektiği yolunda tesis edilen işlemi; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1, 2. 3, 5 ve 8`inci maddesinin 2`nci fıkrası hükümleri açıklanarak; ihraç kaydıyla satış faturası ile ihracatçı firma tarafından düzenlenen faturalar arasındaki tarih tutarsızlığının ( öncelik-sonralık ), uygulamada ortaya çıkan zorunluluktan kaynaklandığı yönünde, davacı vekilince ileri sürülen ve taraflar arasında ihtilaflı bulunmayan bu hususun Mahkemelerince de uygun bulunduğu; olayda, davacı tarafından ihraç edilmek şartıyla ihracatçı ... Anonim Şirketine satılan, 4760 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Liste kapsamında 8450.11.11.00.00 gümrük tarife ve istatistik pozisyonunda yer alan çamaşır makinalarının, ihracatçı firma tarafından serbest bölgede mukim ... Limited Şirketine satılması ve 2.5.2007 gün ve 85645 sayılı beyannameyle de, söz konusu malların, fiilen serbest bölgeye girmeden Suriye`ye ihraç edilmesi ve bu şekilde yapılan ihracatın tecil-terkin müessesesinin bağını koparmaması karşısında, 4760 sayılı Kanunun 8`inci maddesinin 2`nci fıkrasında, özel tüketim vergisinin tecil ve terkin edilebilmesi için öngörülen şartların gerçekleştiği; bu bakımdan, ihracat istisnasının uygulanması, dolayısıyla, tecil edilen özel tüketim vergisinin terkini icap ettiği gerekçesiyle iptal eden İstanbul Dördüncü Vergi Mahkemesinin 16.5.2008 gün ve E:2007/2687; K:2008/1680 sayılı kararının; 4760 sayılı Kanunun 8`inci maddesinin 2`nci fıkrasında öngörülen tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilmesi için, ihraç kaydıyla ihracatçıya teslim edilen malın bizzat ihracatçı firma tarafından Yurt dışındaki müşteriye teslim edilmesi gerektiği; serbest bölgeye yapılan teslimler nedeniyle tecil-terkin uygulamasından yararlanılmasının mümkün olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. 
 
Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmuştur. 
 
Tetkik Hakimi Ergün GÖKDAM`ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49`uncu maddesinin 1`inci fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz istemi reddedilerek kararın onanması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Danıştay Savcısı H. Hüseyin TOK`un Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49`uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Temyiz başvurusu; davacı tarafından, 2007/Mayıs döneminde ihraç edilmek şartıyla İhracatçı firmalara teslim edilen mallara ilişkin olarak tecil edilen özel tüketim vergisinin, terkin edilmesi talebiyle 14.8.2007 tarihinde yapılan başvurunun, 15.5.2007 tarih ve 346372 sayılı ihraç kayıtlı fatura ile ... Anonim Şirketine satılan malların İhracatçı firma tarafından 30.4.2007 tarih ve 356176 sayılı fatura ve 2.5.2007 gün ve 85645 sayılı beyannameyle, serbest bölgede mukim ... Limited Şirketine satıldığı; serbest bölgede faaliyet gösteren müşterilerin, Yurt dışındaki müşteri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bahisle, söz konusu mallara isabet eden 36.641,03 TL özel tüketim vergisinin terkin edilemeyeceği, bu tutarın ödenmesi gerektiği yolunda tesis edilen işlemi, istemin özeti bölümünde yazılı gerekçeyle iptal eden mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir. 
 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8`inci maddesinin 2`nci fıkrasında, ihraç edilmek şartıyla İhracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisinin, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı; söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunacağı; ihracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan verginin vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51`lnci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacağı; ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen verginin, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48`inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edileceği belirtilmiş; aynı Kanunun "İhracat istisnası" başlıklı 5`inci maddesinin 1`inci fıkrasında ise, bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin aşağıdaki şartlarla vergiden müstesna olduğu; ( a ) bendinde, teslimin Yurt dışındaki bir müşteriye yapılması gerektiği; Yurt dışındaki müşteri tabirinin; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri Yurt dışında olan alıcılar ile Yurt içinde bulunan bir işletmenin, Yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade edeceği; ( b ) bendinde, teslim konusu malın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması gerektiği; malın ihraç edilmeden önce Yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere Yurt içinde tesliminin ihracat sayılmayacağı açıklanmıştır. 
 
4760 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümlerine göre, imalatçı olan mükelleflerin tecil-terkin uygulamasından yararlanabilmeleri için, ihraç edilmek şartıyla ihracatçı firmalara teslim edilen malların, ihracatçı firmalar tarafından, maddede öngörülen süre içerisinde Yurt dışındaki müşteriye teslim edilmesi; diğer bir ifadeyle, ihracatının bizzat ihraç kaydıyla malın teslim edildiği firma tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur. 
 
Olayda ise, imalatçı olan davacı Şirketçe ihraç kaydıyla ihracatçı ... Anonim Şirketine teslim edilen malların, ihracatçı firma tarafından, serbest bölgede mukim ... Limited Şirketine Yurt içinde satılması ve adı geçen Şirketçe de, serbest bölgeye sokulmaksızın Yurt dışına Suriye`ye ihraç edilmiş olması karşısında; tecil edilen verginin terkin edilebilmesi için öngörülen, malın bizzat ihracatçı firma tarafından ihracı şartının olayda yerine getirilmediği açık bulunmaktadır. Bu bakımdan; daha önce tecil edilen özel tüketim vergisinin, terkin edilmemesinde ve bu sebeple tesis edilen davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yolda verilen temyize konu mahkeme kararında isabet görülmemiştir. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne; mahkeme kararının bozulmasına; bozma kararı üzerine Mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, 03.11.2009 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 
 
KARŞI OY : 
 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8`inci maddesinin 2`nci fıkrasına göre, imalatçı olan mükelleflerin tecil-terkin uygulamasından yararlanabilmeleri için, ihraç edilmek şartıyla ihracatçı firmalara teslim edilen malların, ihracatçı firmalar tarafından, maddede öngörülen süre içerisinde ihracatının gerçekleşmesi yeterlidir. İhracatın bizzat ihraç kaydıyla malın teslim edildiği firma tarafından gerçekleştirilmesine gerek yoktur. 
 
Öte yandan; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 152`nci maddesinde, serbest bölgelerin, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; ( a ) serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen; ( b ) serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler olarak tanımlanmış olup; bu hükme göre, serbest dolaşımdaki malların serbest bölgeye teslimi ihracat hükmündedir. 
 
Olayda da, davacı tarafından ihraç edilmek şartıyla ihracatçı ... Anonim Şirketine satılan, 4760 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Liste kapsamında 8450.11.11.00.00 gümrük tarife ve istatistik pozisyonunda yer alan çamaşır makinalarının, ihracatçı firma tarafından serbest bölgede mukim ... Limited Şirketine satıldığı ve 2.5.2007 gün ve 85645 sayılı beyannamenin tescil edildiği; dolayısıyla, söz konusu malların, serbest bölgeye ihraç edildiği ve söz konusu malların, fiilen serbest bölgeye girmeden Suriye`ye ihraç edildiği sabittir. 
 
Bu durumda; özel tüketim vergisinin tecil ve terkin edilebilmesi için öngörülen şartların olayda gerçekleşmiş olması karşısında, tecil edilen özel tüketim vergisinin terkini gerekmektedir. 
 
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddi ile yerinde görülen mahkeme kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz. 
 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube