Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI ( Güce Dayalı Kargo İşinde Sık Sık Rapor Aldığı ve Verimli Olamadığı Gerekçesiyle İş Aktinin Feshedildiği - İşçinin Savunmasının Alınmadığından Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı/Davanın Kabulü Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1519

K. 2013/10622

T. 1.4.2013

• İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Güce Dayanan Kargo İşinde Verimli Olmadığı Gerekçesiyle İş Aktinin Feshi - İşçinin Verimiyle İlgili Nedenlerle Savunması Alınmadan Sözleşmesinin Feshedileyemeceği/Savunma Hakkı )

• SIK SIK RAPOR ALAN İŞÇİNİN İŞ AKTİNİN FESHİ ( İşçinin Yeterliliğine Dayalı Fesihlerde İşçinin Savunması Alınmadan İş Sözleşmesinin Feshedilemeyeceği - Eldeki Davada Savunması Alınmayan İşçi Nedeni ile Haklı Nedenle Fesih Bulunmadığı )

• İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI ( Güce Dayalı Kargo İşinde Sık Sık Rapor Aldığı ve Verimli Olamadığı Gerekçesiyle İş Aktinin Feshedildiği - İşçinin Savunmasının Alınmadığından Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı/Davanın Kabulü Gerektiği )

• İŞÇİNİN VERİMLİ OLAMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞ AKTİNİN FESHİ ( İşçinin Savunmasının Alınmasının Zorunlu Olduğu - İşçinin Verimi ile İlgili Nedenlerle Savunması Alınmadan İş Sözleşmesinin Sona Erdirilemeyeceği/Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı )

• FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMADIĞININ İŞVERENİN KABULÜNDE OLMASI ( Mahkemece Haklı Neden Bulunduğu Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - İşçinin Tazminatlarının Ödenerek İş Aktinin Feshedilmesinin Haklı Nedenle Fesih Sayılamacağı )

4857/m. 18,19/2,20/3

ÖZET : Dava, iş sözleşmesi feshinin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir.Mahkeme, feshin haklı nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.Dosya içeriğine göre kurye olarak çalışan davacının sık sık rapor alması nedeni ile iş sözleşmesi davalı işveren tarafından tazminatları ödenerek feshedilmiştir. Ancak, feshin haklı nedene dayanmadığı davalı işverenin de kabulündedir.Bu nedenle mahkemenin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği nitelendirilmesi hatalıdır.Diğer taraftan, davalı işveren fesih nedeni olarak sık sık rapor alan davacının güce dayalı işte verimli olmayacağına dayanmıştır.Fesih, davacı işçinin yeterliliğinden kaynaklanan verimsiz olması nedenidir. İşçinin verimi ile ilgili nedenlerle savunması alınman iş sözleşmesi feshedilemez.Davalı işveren fesihten önce davacının savunmasını almamıştır.Fesih, salt bu nedenle geçerli nedene dayanmamaktadır.Davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı bulunmuştur.

DAVA : Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek 4857 sayılı İş Kanunu`nun 18 ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davalı işyerinde kurye olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işveren vekili, davacının sık sık rapor alarak işyerinde olumsuzluklara yol açtığını, davacının davalı şirket bünyesinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık raporu ile saptandığını, davacıya kıdem tazminatı ve her türlü hakkının eksiksiz olarak ödendiğini, davacının iş akdinin feshinin geçerli nedenlere dayandığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davacının çalıştığı davalı firma kargo şirketi olup yapılan işin güce dayandığı, çalışırken davacının sağlık sorunu çıkması nedeniyle iş yapmakta zorlandığı, verilen görevi yerine getiremediği, feshin haklı nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

D ) Temyiz:

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E ) Gerekçe:

4857 İş Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre: “Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, iş­verenin 25’inci maddenin ( II ) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır”. Bu hükümle, işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir şart olarak öngörülmüş ve salt işçinin savunmasının alınmamasının tek başına, süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir.

Dosya içeriğine göre kurye olarak çalışan davacının sık sık rapor alması nedeni ile iş sözleşmesi davalı işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca tazminatları ödenerek feshedilmiştir. Feshin haklı nedene dayanmadığı davalı işverenin de kabulündedir. Bu nedenle mahkemenin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği nitelendirilmesi hatalıdır.

Diğer taraftan, davalı işveren fesih nedeni olarak sık sık rapor alan davacının güce dayalı işte verimli olmayacağına dayanmıştır. Somut uyuşmazlıkta fesih davacı işçinin yeterliliğinden kaynaklanan verimsiz olması nedenidir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19/2 maddesi uyarınca işçinin verimi ile ilgili nedenlerle savunması alınman iş sözleşmesi feshedilemez. Davalı işveren fesihten önce davacının savunmasını almamıştır. Fesih salt bu nedenle geçerli nedene dayanmamaktadır. Davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı bulunmuştur.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi ve fesih sebebi dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, Davacı işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatının yapılacak bu ödemeden mahsubuna,

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yapmış olduğu 415.90 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.320,- TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak, 01.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube