Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

SAHTE DİPLOMAYI NOTERE GÖTÜRÜP ASLI GİBİ ONAYLATMA...

 

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2010/15230
Karar No: 2013/118


Sanık tarafından ...26. Noterliğine 02.11.2006 gün ve 8485 yevmiye numarası ile tasdik ettirilen ...Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisans Diplomasının 1512 sayılı Noterlik Kanununun 82 ve devamı maddeleri uyarınca düzenleme şeklindeki belgelerden olmaması ve noter onayında da bir sahtecilik bulunmaması nedeniyle "kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belge" niteliğinde olmadığı cihetle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafii ile Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine ancak:

Sanık hakkında ...Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 28.05.2007 tarihli iddianame ile ...Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne ait sahte lisans diplomasını notere onaylatıp iş başvurusunda kullanarak resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açıldığı, bu dava sonucu hukuki kesinti meydana geldiğinden teselsül ile temadiden söz edilemeyeceği, sanığın daha sonra 25.07.2007 tarihinde aynı sahte diplomayı notere onaylatmak için götürmesi eyleminin ayrı bir suç oluşturup 04.12.2007 tarihli iddianame ile resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davası nedeniyle ayrı hüküm kurulması gerekirken, eylemlerinin tek suç olduğu kabul edilerek yazılı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafii ile Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube