Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

EKSİK SORUŞTURMA NEDENİYLE KALDIRILAN TAKİPSİZLİK KARARI...

 

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2012/18132
Karar No: 2013/1122Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 07.05.2012 gün ve 2012/7902/27125 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 22.05.2012 gün ve KYB.2012/132649 sayılı ihbarnamesiyle;

Dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarından şüpheliler G... ve E... haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda, ...Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 08/04/2011 tarihli ve 2008/127554 soruşturma, 2011/18736 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii ...1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/10/2011 tarihli ve 2011/2357 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Şikâyetçi ...`in, şüpheliler G... ve E... haklarında dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarından şikâyeti üzerine yapılan soruşturma sırasında, şikâyetçi tarafından gösterilenlerden delil değerini haiz olanlar dahil şüphelilere isnat edilen suçlara ilişkin maddi gerçeğin ispatına yarayacak delillerin usulünce araştırılıp ortaya çıkacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken; şikâyetçi iddialarının soyut kaldığı şeklinde dosya kapsamına uygun olmayan; şikâyetçi aleyhine kamu davalarının açılmış bulunduğu, vekâletname asıllarının ele geçirilemediği ve iddiaların savunma kapsamında mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği şeklinde hukukî olmayan gerekçelerle, eksik incelemeye dayalı olarak verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın kabulü yerine yasal gerekçe gösterilmeksizin reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istemiyle dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre; avukat olan şikâyetçinin suç tarihinde kâtibi olarak çalıştığı iddia olunan şüpheli G... ile arkadaşı şüpheli E... şikâyetçiye getirdikleri sahte olduğu anlaşılan vekâletnamelerle şikâyetçinin avukat sıfatıyla dava açmasını, icra takiplerini gerçekleştirmesini sağlayarak, bu yolla tahsil edilen parayı mal edindikleri, sahte olduğu belirlenen vekâletname asıllarını şikâyetçinin bilgi ve rızası dışında ele geçirerek yok ettiklerinin iddia olunmasına, tanıkların yeminli beyanlarında şüpheli G...’ın şikâyetçinin kâtibi olarak çalıştığını beyan etmelerine, sahte vekâletname düzenlemek suçundan şikâyetçinin beraati ile şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına dair ...1. Ağır Ceza Mahkemesi ile ...7. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararlarına göre şikâyetçinin iddiaları ile ilgili olarak kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu gözetilmeden, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlaşılmakla, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08.04.2011 gün ve 2008/127554 soruşturma, 2011/187368 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara vaki itirazın reddine ilişkin mercii ...1. Ağır Mahkemesinin 14.10.2011 gün ve 2011/2357 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 23.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube