Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ESER SÖZLEŞMELERİ (Kural Olarak Bedelin Ödendiğini Kanıtlama Külfeti - İş Sahibine Ait Olmakla Ödeme Konusunda Davalıya Delilleri Sorularak Kanıtlayamadığı Takdirde Davacıya Yemin Teklifi Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği)

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/6919

K. 2011/1064

T. 23.2.2011

• SÖZLEŞME BEDELİNDEN BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ (Eser Sözleşmelerinde Kural Olarak Bedelin Ödendiğini Kanıtlama Külfeti İş Sahibine Ait Olmakla Ödeme Konusunda Davalıya Delilleri Sorularak Kanıtlayamadığı Takdirde Davacıya Yemin Teklifi Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği)

• ESER SÖZLEŞMELERİ (Kural Olarak Bedelin Ödendiğini Kanıtlama Külfeti - İş Sahibine Ait Olmakla Ödeme Konusunda Davalıya Delilleri Sorularak Kanıtlayamadığı Takdirde Davacıya Yemin Teklifi Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği)

• YEMİN TEKLİFİ (Sözleşme Bedelinden Bakiye Alacağın Tahsili - İş Sahibine Ait Olmakla Ödeme Konusunda Davalıya Delilleri Sorularak Kanıtlayamadığı Takdirde Davacıya Yemin Teklifi Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği)

• BEDELİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMA KÜLFETİ (İş Sahibine Ait Olmakla Ödeme Konusunda Davalıya Delilleri Sorularak Kanıtlayamadığı Takdirde Davacıya Yemin Teklifi Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği - Sözleşme Bedelinden Bakiye Alacağın Tahsili)

818/m.355,365

ÖZET : Dava, vinç yapımına ilişkin sözleşme bedelinden bakiye alacağın tahsili istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlık, idare tarafından kesilen gecikme cezasından davacının sorumlu olup olmayacağı yönündedir. Gerçekten de dosyaya giren belgelere göre idare tarafından .... tarihleri arasındaki dönem için davalı hakedişinden gecikme cezası kesildiği anlaşılmakta ise de bu miktarın ne kadarından davacının sorumlu olduğu mahkemece araştırılmış değildir. Diğer yandan, eser sözleşmelerinde kural olarak bedelin ödendiğini kanıtlama külfeti iş sahibine (davalı) ait olmakla, ödeme konusunda davalıya delilleri sorularak, kanıtlayamadığı takdirde davacıya yemin teklifi hakkı olduğu hatırlatılarak karar verilmesi gerekirken ispat külfetinde yanılgıya düşülerek yüklenicinin, iş sahibine yemin teklif hakkı hatırlatıldıktan ve yeminin ifası üzerine hükme varılması da usul ve yasaya aykırı olmuştur.

DAVA VE KARAR : Dava, vinç yapımına ilişkin sözleşme bedelinden bakiye alacağın tahsili istemiyle açılmıştır. Davalı, borcun büyük bir kısmını ödediğini, ayrıca işin geç teslimi nedeniyle iş sahibine ödenen gecikme cezasının davacı hakedişinden kesildiğinde başkaca borçları kalmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece ödeme ile ilgili yemin teklifine hakkı olduğu davacıya hatırlatılmış, davalının yemini eda etmesi üzerine davacının alacağı kalmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş, karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan 18.05.2006 tarihli sözleşmeyle davacı, 29.000 Euro+KDV bedelle 15. Füze Üs Komutanlığı`nın şartnamelerine uygun olarak gezer köprülü vincin yapımını, sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içinde teslim etmeyi, gecikme halinde idare tarafından kesilecek cezanın aynen yansıtılması kaydıyla yükümlenmiş, 20.06.2006 tarihli yazısıyla da davacı tarafından verilen ölçülerin farklı olması nedeniyle 800 Euro ilave bedel gerektiğinin bildirilmesi üzerine davalı bu hususu, "uygundur" kabulü ile imzalamış, böylece sözleşme bedeli 29.800 Euro+KDV`ye ulaşmıştır. Davada iş bedelinden kalan 1.723,98 Euro alacağın bulunduğu vincin 17.07.2006 tarihinde teslimi gerekirken gecikmeli olarak 03.08.2006 tarihinde teslim edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, idare tarafından kesilen gecikme cezasından davacının sorumlu olup olmayacağı yönündedir. Gerçekten de dosyaya giren belgelere göre idare tarafından 30.06.2006-03.08.2006 tarihleri arasındaki dönem için davalı hakedişinden gecikme cezası kesildiği anlaşılmakta ise de bu miktarın ne kadarından davacının sorumlu olduğu mahkemece araştırılmış değildir. Diğer yandan, eser sözleşmelerinde kural olarak bedelin ödendiğini kanıtlama külfeti iş sahibine (davalı) ait olmakla, ödeme konusunda davalıya delilleri sorularak, kanıtlayamadığı takdirde davacıya yemin teklifi hakkı olduğu hatırlatılarak karar verilmesi gerekirken ispat külfetinde yanılgıya düşülerek yüklenicinin, iş sahibine yemin teklif hakkı hatırlatıldıktan ve yeminin ifası üzerine hükme varılması da usul ve yasaya aykırı olmuştur. Bu nedenlerle mahkemece yapılması gereken iş, sözleşmede kararlaştırılan imalâtın dışında fazladan iş yaptırıldığı gözetilerek fazla imalâtın teslim süresine etkisini saptamak, bunu teslim süresine eklemek, böylece davacının gecikme cezasının ne kadarından sorumlu olduğunu uzman bilirkişiye hesaplatmak, gecikme cezasından davacının ödemekle yükümlü olduğu miktar varsa bunun mahsubuyla kalan eksik ödeme için davalının yemin teklifine hakkı olduğu hatırlatılarak sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir. Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik incelemeyle ve hukuki yanılgıyla davanın reddi doğru olmadığından karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 23.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube