Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ALMAN MARKI BORCUNA EURO ÜZERİNDEN İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI

 

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/12048
KARAR NO : 2013/880Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu vekili, İcra Mahkemesi`ne başvurusunda takip konusu ...7. Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 2000/77 Esas sayılı 2011/1522 Karar sayılı 03.12.2001 tarihli kararın hüküm tarihi itibariyle zamanaşımına uğradığı şikayetinin yanında ilama aykırı olarak Mahkeme ilamında belirtilen alacak miktarının DM para birimine hükmedilmesine rağmen EURO üzerinden takip başlatıldığı, yine ilamda % 5,5 yıllık DM üzerinden faize hükmedilmesine rağmen icra emrinde yıllık kanuni faiz talep edildiğini, ilamda belirtilen mahsup edilmesi gerekli olan 1.050 DM`lık bedelin mahsup edilmediğini belirterek icra emrinin ve takibin iptalini de talep etmiştir.

Mahkemece, yerinde gerekçe ile takip dayanağı ilamın zamanaşımına uğramadığından davanın reddedildiği, ancak diğer şikayet ve itiraz konuları ile ilgili ise herhangi bir inceleme yapılmadığı dolayısıyla da olumlu olumsuz bir karar verilmediği anlaşılmakla eksik inceleme ile yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366 ve 6100 sayılı HMK. nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK. nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İ.İ.K. nun 366/3.maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 28.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube