Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 2008/1164
K. 2008/4989
T. 9.7.2008
• STAJYER AVUKATIN SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMASI ( Avukatlığa Engel Olduğundan Stajın Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapılması Gereği )
• BARO LEVHASINA KAYIT YAPTIRMAYA ENGEL HALLER ( Stajyer Avukatın Staj Dönemi Boyunca Sigortalı Olarak Çalışamayacağı )
• AVUKATLIĞA ENGEL HALLER ( Stajyer Avukatın Staj Dönemi Boyunca Sigortalı Olarak Çalışamayacağı - Avukatlığa Engel Olduğundan Stajın Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapılması Gereği )
• AVUKATLIK STAJININ USULÜNE UYGUN OLARAK TAMAMLANMAMASI ( Stajyer Avukatın Staj Dönemi Boyunca Sigortalı Olarak Çalışamayacağı - Avukatlığa Engel Olduğundan Stajın Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapılacağı )
1136/m.9, 11
ÖZET : Stajyer avukatın sigortalı olarak çalıştığı anlaşıldığından staj döneminde sigortalı olarak bir ücret karşılığında çalışmanın avukatlığa engel olması nedeniyle, ilgilinin avukatlık stajını yeniden ve kesintisiz olarak yapması gerektiği kuşkusuzdur. Bu durumda, ilgilinin baro levhasına yazılması yönündeki Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun ısrar kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
 
İstemin Özeti: Erdem Ener Keskin`in Niğde Barosu levhasına yazılmasına ilişkin Niğde Barosu Yönetim Kurulu’nun 18.10.2006 günlü kararını uygun bulan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 05.11.2006 gün ve 5897-4 sayılı kararını bir daha görüşülmek üzere geri gönderen Adalet Bakanlığı’nın 21.11.2006 gün ve 23750 sayılı işlemine karşı, önceki kararında ısrar eden Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 01.12.2006 gün ve 6285-2 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; avukatlık stajını avukat olan babasının bürosunda tamamlayan müdahilin, sigorta-kaydının avukatlık bürosuna ait olması nedeniyle durumunun Avukatlık Yasasının 12. maddesinin ( c ) bendi uyarınca, bir avukat yanında ücret karşılığında avukatlık kapsamında değerlendirilebileceği; öte yandan ilgilinin sigortalı olması nedeniyle adliye stajını aksattığı yönünde herhangi bir iddia, bilgi veya tespitin bulunmadığı; avukatlık stajı sırasında yanında staj yaptığı avukat tarafından sigorta kaydının yaptırılmasının avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir yönünün bulunmadığı ve stajın geçersiz sayılmasını gerektiren bir unsur olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 26.09.2007 gün ve E:2007/63, K:2007/967 sayılı kararının; baro stajının yeniden yapılması gerektiği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir, 
 
Savunmanın Özeti: Mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır. 
 
Danıştay Tetkik Hakimi Yüksel Irız`ın Düşüncesi: İlgili şahsın avukatlık stajını yaptığı dönemde ayrıca sigortalı olarak çalışmış olması, Avukatlık Yasası gereğince avukatlığa engel olduğundan, Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Danıştay Savcısı Hüseyin Yıldız`ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Uyuşmazlık, Erdem Ener Keskin`in Niğde Barosu levhasına yazılmasına ilişkin Niğde Barosu Yönetim Kurulu’nun 18.10.2006 günlü kararını uygun bulan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 05.11.2006 gün ve 5897-4 sayılı kararını bir daha görüşülmek üzere geri gönderen Adalet Bakanlığı’nın 21.11.2006 gün ve 23750 sayılı işlemine karşı önceki kararında ısrar eden Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 01.12.2006 gün ve 6285-2 sayılı kararının iptali isteminden doğmuştur. 
 
1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 9. maddesinde; avukatlık mesleğine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname verileceği; 3. maddesinin ( f ) bendinde; avukatlık mesleğine kabul edilebilmek İçin; bu Yasaya göre avukatlığa engel bir halin bulunmaması gerektiği; 5. maddenin ( d ) bendinde; avukattık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşanların mesleğe kabul isteminin reddedileceği; 11. maddesinde de; ( kural olarak ) aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü işin avukatlıkla birleşemeyeceği hükmüne yer verilmiş olup; Avukatlıkla birleşebilen istisnai işleri düzenleyen 12. maddede de, avukatlıkla birleşebilecek işler tek tek sayılmıştır. 
 
Yine aynı Yasanın 23. maddesinde ve Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 13. maddesinde, avukatlık stajının kesintisiz olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
 
Dosyanın incelenmesinden; Erdem Ener Keskin`in 13.10.2005 - 17.10.2006 tarihleri arasında Niğde Barosu`na bağlı olarak avukatlık stajım yaptığı; Niğde Barosu Yönetim Kurulu`nun 18.10.2006 tarihli yazısı ile anılan kişinin Baro Levhasına avukat olarak yazılmasına karar verildiği ve bu kararın Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu`nun 05.11.2006 gün ve 5897-4 sayılı kararı ile uygun bulunduğu; Adalet Bakanlığı`nın 21.11.2006 gün ve 23750 sayılı işlemiyle; anılan kişinin 10.11.2005 tarihinden itibaren SSK bünyesinde yanında çalıştığı Avukat olan babası tarafından sigorta kaydının yaptırıldığı ve sigortalı çalışma süresinin adliye stajının 5 aylık dönemi de dahil olmak üzere stajın tamamını kapsadığı; uygulamanın ise hem adliye stajı dönemi, hem de stajın amacı ile bağdaşmayacağı; bu durumun, stajın başında kendilerini sigortalı yaptırmayan diğer stajyerler karşısında eşitsizliğe ve haksızlığa yol açacağından adı geçenin avukatlık mesleğine kabul edilebilmesi için bir yıl ve kesintisiz olarak yeniden staj yapması gerektiği görüşüyle Türkiye Barolar Birliği kararını yeniden görüşülmek üzere geri gönderdiği; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu`nun 01.12.2006 gün ve 6285-2 sayılı kararı ile önceki kararında ısrar etmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı, anlaşılmaktadır. 
 
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, bir avukatın baro levhasına yazılabilmesi için; avukatlık stajını usulüne uygun şekilde tamamlaması, Avukatlık Yasasında belirtilen avukatlığa kabule engel bir halinin bulunmaması ve avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir İşle uğraşmaması gerekmektedir. 
 
Bu itibarla Erdem Ener Keskin`in avukatlık stajını yaptığı 13.10.2005 - 17.10.2006 tarihleri arasında sigortalı olarak çalıştığı; Sosyal Güvenlik Kurumu Niğde Sigorta Müdürlüğü’nce düzenlenen 02.11.2006 tarihli sigortalı hizmet cetvelinden anlaşıldığından, staj döneminde sigortalı olarak bir ücret karşılığında çalışmanın avukatlığa engel olması nedeniyle, ilgilinin avukatlık stajını yeniden ve kesintisiz olarak yapması gerektiği kuşkusuzdur. 
 
Bu durumda, ilgilinin baro levhasına yazılması yönündeki Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun ısrar kararında hukuka uyarlık bulunmamakta olup, aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 09.07.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 
kazanrcı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube