Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

 

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDINDAN SİLİNEMEYECEK SUÇLAR...

 

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2012/25085
Karar No: 2013/719


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 03/09/2012 gün ve 2012/14136/50233 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 13/09/2012 gün ve KYB.2012/235438 sayılı ihbarnamesiyle;

Vergi Usul Kanunu`na muhalefet suçundan sanık Halil Bulut`un, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 359 ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun`un 4. maddeleri geregince 900.000 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair ...4. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/06/1996 tarihli ve 1995/151 esas, 1996/370 sayılı kararını müteakip, sanığın talebi üzerine, arşiv kaydının silinmesine ilişkin aynı Mahkemece verilen 12/03/2012 tarihli ve 1995/151 esas, 1996/370 sayılı ek kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu`nun gecici 2. maddesinin 2. fikrasında "Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun`un 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 nci maddesi ve özel kanunlarda sayılan süre ve mahkumiyetler dısındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, sanığın eyleminin 5486 sayılı Sigortacılık Kanunu`nun 3. maddesi kapsamında kaldığı ve 5352 sayılı Kanun`un geçici 2. maddesinin 2. fikrasi uyarınca mahkumiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istemiyle dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

Hükümlünün adli sicil kaydına konu vergi kaçakçılığı (defter ve belgeleri ibraz etmemek) suçunun 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 3. maddesinde sayılan suçlardan olup karar tarihinde yürürlükte bulunan 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu uyarınca arşiv kaydından silinmesine yasal olanak bulunmadığı gözetilmeden talebin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görüldüğünden, ...4. Asliye Ceza Mahkemesinin 09.04.2012 gün ve 1995/151 esas, 1996/370 sayılı ek kararının CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kanun yararına bozmanın aleyhe sonuç doğurmasının mümkün olduğu ve karar tarihinde sonra 11.04.2012 gün ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 sayılı “Adli sicil kanunu ile sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılması hakkında” kanun hükümleri de gözetilerek gereğinin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 16.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube