Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) HATALI İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ ( Tapu Kaydındaki İhtiyati Tedbir Şerhinin Kaldırılması İsteminin Kabulü Gereği )

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/38

K. 2005/3582

T. 20.4.2005

• TAPU KAYDINDAKİ İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Hatalı İhtiyati Tedbir Şerhini Konulması - Davacı İsteminin Hüküm Altına Alınması Yerine Davanın Reddine Karar Verilmesi Doğru Bulunmadığı )

• HATALI İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ ( Tapu Kaydındaki İhtiyati Tedbir Şerhinin Kaldırılması İsteminin Kabulü Gereği )

1086/m.101

ÖZET : Dava, tapu kaydındaki ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması istemine ilişkindir. İhtiyati tedbir kararının uygulayıcısı olan ilgili Tapu Sicil müdürlüğü karar kapsamı içinde Eğebank A.Ş:nin ismi geçmediği halde kararı hatalı yorumlayarak kaydına ihtiyati tedbir şerhini işlemiş bulunmaktadır. Böyle olunca davacı isteminin hüküm altına alınması yerine davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 8.10.2002 gününde verilen dilekçe ile ihtiyati tedbirin kaldırılması istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; yetkisizlik nedeniyle usul yönünden reddine dair verilen 4.12.2003 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, tapu kaydındaki ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması istemine ilişkindir.

Akçaburgaz Köyü 192 ada 1 nolu parseldeki 1512/10000 arsa paylı 3 nolu bağımsız bölüm üzerindeki şerh Ankara 2 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinin 12.10.2000 tarih 2000/568 D.İş.sayılı kararı üzerine konulmuştur. Gayrimenkul Egebank A.Ş. adına tapuda kayıtlı bulunmaktadır. Kararın incelenmesinde bu şirketin malvarlığına el konulmadığı, mal varlığına el konulan kişi ve şirketlerin ayrı ayrı isim ve ünvanlarının karara yazıldığı görülmektedir. Nitekim bu olgu başvurulması üzerine 6.4.2001 tarihli İstanbul 1 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinin 2001/480 müteferrik nolu kararında da vurgulanmıştır. Görülüyor ki; ihtiyati tedbir kararının uygulayıcısı olan ilgili Tapu Sicil müdürlüğü karar kapsamı içinde Eğebank A.Ş:nin ismi geçmediği halde kararı hatalı yorumlayarak kaydına ihtiyati tedbir şerhini işlemiş bulunmaktadır. Böyle olunca davacı isteminin hüküm altına alınması yerine davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, usul ve yasaya aykırı hükmün BOZULMASINA, 20.04.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube