Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Bandrol Yükümlülüğüne Aykırı Davranış Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2011/3515

K. 2013/8271

T. 8.4.2013

• BANDROL YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( 5 İla 730 Gün Arasında Adli Para Cezasının Tayin Edilebileceği - Lehe Yasanın Belirleneceği )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Bandrol Yükümlülüğüne Aykırı Davranış - 5 İla 730 Gün Arasında Adli Para Cezasının Tayin Edilebileceği/Lehe Kanunun Belirlenmesi Gerektiği )

• ADLİ PARA CEZASI ( Bandrol Yükümlülüğüne Aykırı Davranış - 5 İla 730 Gün Arasında Adli Para Cezasının Tayin Edilebileceği/Lehe Kanunun Belirlenmesi Gerektiği )

5846/m. 71, 81

5237/m. 7,52,61

ÖZET : Hak sahipliğini kanıtlayan katılanların şikayetçi olduğu, bandrol yükümlülüğüne aykırı davranan, sanığın yakalandığı tarihte TCK`nın 61/9. maddesinde yer alan düzenlemenin yürürlükte olmadığı ve 5846 sayılı Yasa`nın 5728 sayılı Yasa ile değişik 71/1. maddesine göre mahkemece 81/9- 1-b maddesindeki adli para cezasının tercih edilmesi nedeniyle TCK`nın 52/1. maddesi uyarınca sanık hakkında 5 gün ile 730 gün arasında adli para cezasının tayin edilebileceği dikkate alınıp, lehe yasanın belirlenmesi bakımından 5846 sayılı Yasanın suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Yasa ile değişik 81. maddesinin 9. fıkrasının l/b alt bendi ile 5728 sayılı Yasa ile değişik 81/13. maddesi ve aynı Yasanın 71/1. madde hükümleri karşılaştırarak sanık yararına olan yasanın belirlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında, 5846 sayılı Yasa`nın 5101 sayılı Yasa ile değişik 81/9- 1-b maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı ve 5846 sayılı Yasanın 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 143. maddesi ile değişik 81/4.maddesi ile yapılan karşılaştırma sonucunda 81/9-1-b maddesi uyarınca adli para cezası seçilerek lehe kabul edilen 81/4. madde uyarınca hüküm kurulduğu, 5846 sayılı Yasanın 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 143. maddesi ile değişik 81/4. maddesinde "Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, dağıtan veya ticari amaçla satın alan ya da kabul eden kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." hükmüne yer verilmiş ise de, aynı maddenin içtimayı düzenleyen 13. fıkrasında yer alan "Bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 71. maddesinin birinci fıkrasının ( 1 ) numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi halinde, fail hakkında sadece 71. maddeye göre cezaya hükmolunur. Ancak, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır." hükmü ve 5728 sayılı Kanunun 138. maddesiyle değişik 71/1. maddesindeki "Bu kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek: Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." şeklindeki hüküm uyarınca, sanıkta yakalanan dava konusu bandrolsüz eserler ile ilgili katılanların hak sahipliğini kanıtladıkları ve sanıktan şikayetçi oldukları, 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasa ile getirilen TCK`nın 61/9. maddesinde yer alan "Adlî para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz." Şeklindeki düzenlemenin suç tarihi itibariyle uygulanamayacağı ve 5846 sayılı Yasa`nın 5728 sayılı Yasa ile değişik 71/1. maddesindeki "...kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." şeklindeki düzenlemeye göre mahkemece 81/9-1-b maddesindeki adli para cezasının tercih edilmesi nedeniyle TCK`nın 52/1. maddesi uyarınca sanık hakkında 5 gün ile 730 gün arasında gün adli para cezasının tayin edilebileceği gözetilerek, bu hususların dikkate alınması suretiyle lehe yasanın belirlenmesi bakımından 5846 sayılı Yasanın suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Yasa ile değişik 81. maddesinin 9. fıkrasının l/b alt bendi ile 5728 sayılı Yasa ile değişik 81/13. maddesi ve aynı Yasanın 71/1. madde hükümleri karşılaştırarak sanık yararına olan yasanın belirlenip sonucuna göre uygulama yapılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı olup, sanık müdafîinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 1412 sayılı CMUK`nın 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 08.04.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube