Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Feragat

ÖZETİ:

Davacının yargılama aşamasında kayda geçen dilekçesiyle davadan feragat ettiğini bildirmesi ve feragat beyanının kesin hükmün bütün hukuki sonuçları doğurması nedeniyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

 

Davacı 27.03.2009 tarihinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine verdiği ve 02.04.2009 tarihinde AYİM kayıtlarına giren dava dilekçesinde özetle; Aralık 2006 celbinde sevke tabi olması nedeniyle Kadıköy Askerlik Şubesine müracaat ettiğini ve GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesine sevk edildiğini, burada hakkında “A grubu arızalı: askerlik yapabilir” kararı verildiğini, rapora itirazı üzerine askerliğe elverişliliğinin tespiti amacıyla sevk edildiği kontrol muayenesi sonunda Kasımpaşa Asker Hastanesi tarafından tanzim edilen 04.02.2009 tarihli sağlık kurulu raporunun TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine aykırı olduğunu belirterek iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yargılama aşamasında davacı, 01.10.2009 tarihinde AYİM kaydına geçen dilekçesiyle davadan feragat ettiğini bildirmiştir.

Bilindiği üzere 1602 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin atfıyla davadan feragatle ilgili uygulanacak hükümler HUMK’nun 91-95’inci maddelerinde yer almaktadır.

Anılan yasal hükümlere göre davadan feragat, iki taraftan birinin (davasının) netice-i talebinden vazgeçmesidir. Davasından vazgeçen davacı, bununla dava dilekçesinin talep ve sonuç bölümünde istemiş olduğu haktan (talepten) vazgeçmektedir. Davacının davasından feragat etmesi ile dava konusu uyuşmazlık sona erer. Zira, feragat kesin hükmün bütün hukuki sonuçları doğuran bir irade beyanıdır. Bu itibarla hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat edilmesi mümkündür. Bu nedenle davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1.Feragat nedeniyle 1602 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesi atfı ile HUMK nun 91-95’inci maddeleri uyarınca DAVANIN ESASI HAKINDA BİR KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

Dergi No:25
Karar Dairesi:AYİM 3.D.
Karar Tarihi:15.10.2009
Karar No: E. 2009/500
Karar No: K.2009/1046
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube