Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Ehliyet

ÖZETİ:

Davacının yargılama aşamasında geçen dilekçesiyle davadan feragat ettiğini bildirmesi ve feragat beyanının kesin hükmün bütün hukuki sonuçları doğurması nedeniyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

 

Davacı vekili 12.04.2010 tarihinde AYİM’de kayda geçen dava dilekçesinde özetle; 1993 yılında uzman erbaş olarak göreve başlayan davacının, sözleşmesinin 11.05.2007 tarihinde kendi isteği ile sonlandırıldığını ve özlük haklarının ödendiğini, ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/D maddesi kapsamında tazminat ödenmediğini, bu konudaki idari müracaata yasal süre içerisinde cevap verilmediğini, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 18`inci maddesi karşısında davacıya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/D maddesi kapsamında tazminat verilmemesi işleminin iptalini, ödenecek tazminata sözleşme feshi tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasını talep ve dava etmiştir.

Yargılama aşamasında davacı vekili, 13.07.2010 tarihinde AYİM kaydına geçen dilekçesiyle davadan feragat ettiğini bildirmiştir.

Bilindiği üzere 1602 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin atfıyla davadan feragatle ilgili uygulanacak hükümler HUMK’nun 91-95’inci maddelerinde yer almaktadır.

Anılan yasal hükümlere göre davadan feragat, iki taraftan birinin (davasının) netice-i talebinden vazgeçmesidir. Davasından vazgeçen davacı, bununla dava dilekçesinin talep ve sonuç bölümünde istemiş olduğu haktan (talepten) vazgeçmektedir. Davacının davasından feragat etmesi ile dava konusu uyuşmazlık sona erer. Zira, feragat kesin hükmün bütün hukuki sonuçları doğuran bir irade beyanıdır. Bu itibarla hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat edilmesi mümkündür. Bu nedenle davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Davacı vekilinin duruşma istemi mevcut ise de; davanın devamı sırasında davadan feragat edilmesi ile davanın esas yönünden incelenmemesi nedeniyle duruşma yapılmamıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1. Feragat nedeniyle 1602 Sayılı Kanunun 56’ncı maddesi atfı ile HUMK nun 91-95’inci maddeleri uyarınca DAVANIN ESASI HAKINDA BİR KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

15 Temmuz 2010 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

Dergi No:26
Karar Dairesi:AYİM.3.D
Karar Tarihi:15.07.2010
Karar No: E. 2010/1100
Karar No: K. 2010/1019
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube