Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2009/7402
K. 2011/6746
T. 2.6.2011
• HAKSIZ REKABETİN FİİLİYATTA DEVAM ETMESİ ( Haksız Rekabet Teşkil Eden Ünvanını Değiştiren Davalının Fiiliyatta Aynı Ünvanı Kullanmaya Devam Ettiği - Davacının İddiasını İspat Edebilmek İçin Tanık Deliline Dayanmış Olduğundan Mahkemece Bunun Gözetilmesi Gereği/Marka Hakkına Tecavüz )
• HAKSIZ REKABETİN VE MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI ( Haksız Rekabet Teşkil Eden Ünvanını Değiştiren Davalının Fiiliyatta Aynı Ünvanı Kullanmaya Devam Ettiği - Davacının İddiasını İspat Edebilmek İçin Tanık Deliline Dayandığı/Tanıkların Dinlenilmesi Gerektiği )
• HAKSIZ REKABET ( Davalının Haksız Rekabetini Resmi Belgelerde Düzeltmiş Olmasına Rağmen Fiiliyatta Devam Ettirdiği - Mahkemece Davacının Tanık Diletme Talebinin Dikkate Alınmamasının Hatalı Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
• TANIK DELİLİ ( Davacının Dava Dilekçesinde ve Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçelerinde Tanık Deliline Dayanmış Olduğundan Bunun Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği - Haksız Rekabetin ve Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti Davası )
5846/m. 66
6762/m. 54
ÖZET : Haksız rekabetinin ve marka hakkına tecavüz fiilinin tespiti ile maddi ve manevi tazminat talebine ilişkin davada, davacı; davalı şirketin haksız rekabetinin resmi belgelerinden ziyade fiiliyatta gerçekleştirildiği bildirilmiş ve dava dilekçesinde tanık deliline de dayanılmıştır, ayrıca mahkemece alınan bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde de tanık dinletme talebinde bulunulmuştur. Mahkemece davacının bu talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiştir. Oysa davacının iddiasını ispat amacıyla tanık deliline de başvurabileceği açıktır. Bu durum karşısında mahkemece, davacıdan tanık listesi sunması istenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. 
 
DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi`nce verilen 18.2.2009 tarih ve 2007/272-2009/25 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 31.5.2011 gününde davacı vekili ile davalı vekili gelip, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: 
 
KARAR : Davacı vekili, taraflar arasında görülüp kesinleşen önceki davada davalının "EKOL" unvanı ve markasını kullanmasının önlenmesine karar verildiğini, bunun üzerine davalının unvanını "EKNAK" asıl unsurlu şekilde değiştirdiğini, ancak yaptıkları tespitlerde davalının "EKOL" ibaresini evrak, reklam ve tanıtım vasıtalarında kullanmaya devam ettiğini, hatta bu sebeple davalının taraf olduğu başka bir davada tebligatın yanlışlıkla müvekkiline yapıldığını ileri sürerek, davalının devam eden haksız rekabetinin ve marka hakkına tecavüz fiilinin tespiti ile ( 20.000 ) TL maddi ve ( 20.000 ) TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. 
 
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. 
 
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davalı tarafından düzenlenen fatura, taşıma ve benzeri belgelerde ve araçların üzerinde "Eknak" unvanının kullanıldığı, kim tarafından düzenlendiği tespit edilemeyen tek bir CMR belgesinde "Ekol" unvanının yer almasının, davalının bu unvanı kullandığını ispata yetmeyeceği, davalının "Ekol" unvanını kullanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 
 
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 
 
1- ) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 
 
2- ) Ancak dava, haksız rekabet ve marka hakkına vaki tecavüzün tespit ve önlenmesi ile maddi ve manevi tazminatın tahsili istemlerine ilişkindir. 
 
Davacı vekili tarafından, davalı şirketin haksız rekabetinin resmi belgelerinden ziyade fiiliyatta gerçekleştirildiği bildirilmiş ve dava dilekçesinde tanık deliline de dayanılmış, ayrıca mahkemece alınan bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde de tanık dinletme talebinde bulunulmuştur. Mahkemece davacının bu talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiştir. Oysa davanın açıklanan mahiyetine göre davacının iddiasını ispat amacıyla tanık deliline de başvurabileceği açıktır. Bu durum karşısında mahkemece, davacıdan tanık listesi sunması istenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu sebeple davacı yararına bozulması gerekmiştir. 
 
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 825,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 02.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube