Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davalı Belediye Adına Temizlik İşi Yapan Dava Dışı Şirkete Ait Aracın Çarpması Sonucu Çocuğunun Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat - Davacı Şirketten Para Aldığı ve Onu İbra Ettiği/Diğer Borçlunun da Ödeme Miktarınca Sorumluluktan Kurtulacağı )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/9691

K. 2009/5048

T. 6.4.2009

• MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalı Belediye Adına Temizlik İşi Yapan Dava Dışı Şirkete Ait Aracın Çarpması Sonucu Çocuğunun Ölümü Nedeniyle - Davacı Temizlik İşlerini Yapan Şirketten Para Aldığı ve Onu İbra Ettiği/Diğer Borçlunun da Ödeme Miktarınca Sorumluluktan Kurtulacağı )

• MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davalı Belediye Adına Temizlik İşi Yapan Dava Dışı Şirkete Ait Aracın Çarpması Sonucu Çocuğunun Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat - Davacı Şirketten Para Aldığı ve Onu İbra Ettiği/Diğer Borçlunun da Ödeme Miktarınca Sorumluluktan Kurtulacağı )

• ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Kazada Çocuğunun Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat - Alacaklı Borçlulardan Birinin Durumunu İyileştiği Takdirde Zincirleme Sorumluluğa Bulunan Diğer Borçlu Bundan Yararlanacağından Onun Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği )

• İBRA VE ÖDEME ( Davalı Belediye Adına Temizlik İşi Yapan Dava Dışı Şirkete Ait Aracın Çarpması Sonucu Çocuğunun Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat - Davacı Şirketten Para Aldığı ve Onu İbra Ettiği/Diğer Borçlunun da Ödeme Miktarınca Sorumluluktan Kurtulacağı )

818/m.147/2

ÖZET : Davacı, davalı Belediye adına temizlik işi yapan dava dışı şirkete ait aracın çarpması sonucu küçük çocuğunun yaşamını yitirdiğini beyan ederek manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Davalı Belediyenin mahkemeye sunduğu belgeden; davacının küçüğün ölümü nedeniyle gördüğü zarara karşı temizlik işlerini yapan şirketten ... TL. aldığı ve onu ibra ettiği anlaşılmaktadır. Borçlar Kanunu`nun 147/2. maddesi hükmüne göre; alacaklı, borçlulardan birinin durumunu iyileştiği takdirde zincirleme sorumluluğa bulunan diğer borçlu bundan yararlanacağından onun hakkındaki davanın da reddi gerekir.

DAVA : Davacı Sait ( kendi adına asaleten Kübra, Tuba ve Ramazan`a velayeten ) vekili tarafından, davalı Bahçelievler Belediye Başkanlığı aleyhine 27.10.2006 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılana sonunda; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair verilen 15.05.2008 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekte temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara. Kararın dayandığı kanıtlara yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının davacılar Kübra, Tuba, Ramazan, İlyas ve Bayram`a yönelik temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer davacı Sait`e yönelik temyiz itirazlarına gelince, dava trafik kazası nedeniyle küçük çocuğun ölümünden dolayı manevi tazminat isteğine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacılar, davalı Belediye adına temizlik işi yapan dava dışı T. Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi`ne ait aracın çarpması sonucu küçük Mevlüt`un yaşamını yitirdiğini belirterek manevi tazminat istemişlerdir.

Davalı tarafından dosyaya sunulan 14.12.2001 ibraname içeriğinden, davacılardan Sait`in vekili aracılığı ile dava dışı T. Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile sürücüsünü 30.10.2001 günü meydana gelen trafik kazasında oğlu Mevlüt`un ölümü nedeniyle gördüğü zarara karşılık 17.000,00 TL. karşılığında ibra ettiği anlaşılmaktadır.

Somut olayın özelliği gereği, Bahçelievler Belediye Başkanlığı ile davacı Sait`in sözü geçen ibraname ile ibra ettiği, T. Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi arasında zincirleme sorumluluk söz konusudur.

Borçlar Yasası`nın 147/2. maddesi gereğince alacaklı, diğerlerinin zararına olarak aralarında zincirleme sorumluluk bulunan borçlulardan birinin durumunu iyileştirdiği takdirde bu eylemin sonuçlarına katlanır. Davacılardan Sait, müteselsil sorumlulardan dava dışı T. Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile sürücüsünü ibra ettiğine göre bu davranışın sonucu olarak, ibra ettiği sorumlular ile birlikte zincirleme sorumluluğu bulunan davalı idareye yönelik istem hakkını da kaybetmiştir. Şu durumda yerel mahkemece, açıklanan olgular gözetilerek, zincirleme sorumlu idare hakkındaki davanın reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 06.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube