Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE
E. 2008/6930
K. 2011/1709
T. 15.4.2011
• AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İkinci Dilekçesinin Davalı İdareye Tebliğ Edilmeden ve Süresinde Yapılan Duruşma Talebi Yerine Getirilmeden Verilen İdare Mahkemesi Kararında Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )
• DURUŞMA TALEBİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Aylıktan Kesme Cezasının İptali İstemi - Davacının İkinci Dilekçesinin Davalı İdareye Tebliğ Edilmeden ve Süresinde Yapılan Duruşma Talebi Yerine Getirilmeden Verilen İdare Mahkemesi Kararında Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )
2577/m.17
ÖZET : Davacının ikinci dilekçesinin davalı idareye tebliğ edilmeden yani dava dosyası usulüne uygun tekemmül ettirilmeden ve süresinde yapılan duruşma talebi yerine getirilmeden verilen idare mahkemesi kararında usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır. 
 
İstemin Özeti : Elazığ İdare Mahkemesince verilen 14.11.2007 günlü, E:2006/1668, K:2007/2471 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 
 
Davalı İdarenin Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir. 
 
Davacının Savunmasının Özeti : Davalı İdarenin temyiz isteminin reddi yolundadır. 
 
Danıştay Tetkik Hakimi : Müjgan Karyağdı 
 
Düşüncesi : Dosyanın usulüne uygun tekemmül ettirilmediği anlaşıldığından, kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür. 
 
Danıştay Savcısı : Gül Filiz Ercan Aslantaş 
 
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Tarafların temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemlerin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: 
 
KARAR : Dava, hukuk müşavirliğinde avukat olan davacının kurum personel yönetmeliğinin 116/k maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 18.5.2006 günlü ve 134 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 
 
Elazığ İdare Mahkemesinin 14.11.2007 günlü, E:2006/1668, K:2007/2471 sayılı kararıyla; davacının kınama cezasıyla cezalandırılması gerekirken, eylemine uymayan disiplin cezasıyla cezalandırılmasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 
 
Davalı idare, davacının eylemine uygun disiplin cezasıyla cezalandırıldığını, davacı, disiplin cezasını gerektiren eyleminin olmadığını, bu nedenle İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmadığını öne sürmekte ve taraflar kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler. 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 16.maddesinde; dava dilekçesinin ve eklerinin bir örneğinin davalıya, davalının vereceği savunmanın davacıya tebliğ olunacağı, davacının ikinci dilekçesinin davalıya, davalının vereceği ikinci savunmanın da davacıya tebliğ edileceği, buna karşı davacının cevap veremeyeceği, ancak davalının ikinci savunmasında davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğunun davanın görülmesi sırasında anlaşılması halinde, davacıya cevap vermesi için bir süre verileceği, tarafların yapılacak tebliğlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilecekleri hükmüne yer verilmiştir. 
 
Dosyanın incelenmesinden; davalı idarenin birinci savunmasının davacı tarafından 8.12.2006 tarihinde tebellüğ edildiği, davacının bu savunmaya karşı verdiği ve aynı tarihte ( 8.12.2006 ) mahkeme kayıtlarına giren ikinci dilekçesinin davalı idareye tebliğ edilmediği, bu dilekçe yerine davacının, davalı idarenin birinci savunmasını tebellüğ tarihinden önce, 01.12.2006 tarihinde mahkeme kayıtlarına giren ve davacı vekilinin dava ile ilgili ek beyanlarından ve vekaletname ibrazından ibaret olan dilekçesinin davalı idareye tebliğ edildiği, davalı idarenin bu dilekçeye verdiği ikinci savunmanın da davacıya tebliğ edilmesi suretiyle dosyanın tekemmül ettirildiği anlaşılmış olup,bu haliyle davacının ikinci dilekçesi davalı idareye tebliğ edilmeden bir başka deyişle dava dosyası usulüne uygun tekemmül ettirilmeden verilen kararda isabet görülmemiştir. 
 
Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 17.maddesinin 1.fıkrasında; Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve belirli bir miktarı aşan tam yargı davalarında taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılacağı 3.fıkrasında da duruşma talebinin dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 
 
Hukuki durumun bu yönde olmasına ve anılan Kanun`un 17/3. maddesine uygun şekilde davacının 1. savunmaya cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını istemesine karşılık, Mahkemece duruşma yapılmaksızın esas hakkında karar verildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmış olup, bu yönüyle de verilen kararda usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle taraflar temyiz isteminin kabulü ile Elazığ İdare Mahkemesinin 14.11.2007 günlü, E:2006/1668, K:2007/2471 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49.maddesinin 1/c fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3.fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 15.04.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube