Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

İCRA İHALESİNİN FESHİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM...

 

YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/28740
KARAR NO : 2013/564


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçinin, İİK`nun 134. maddesine dayalı olarak ihaleye fesat karıştırıldığı ve sair iddialar ile ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK`nun 134/2. maddesinde, ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesinin, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmeseler bile icabeden kararı vereceği hükmü yer almaktadır.

O halde mahkemece duruşma açılarak taraf teşkili sağlandıktan ve tarafların delilleri toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re`sen (BOZULMASINA), şikayetçinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/01/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube