Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 2010/6554
K. 2010/5831
T. 5.11.2010
• SÜRÜCÜLERİN ALKOL ORANININ TESPİTİ ( Amacıyla Kolluk Kuvvetleri Tarafından Alkolmetre İle Yapılan Ölçüm ve Bu Ölçüme Yapılan İtiraz Üzerine Sağlık Kurumunda Yapılan Ölçüm Arasında Geçen Sürenin Dikkate Alınması Suretiyle Alkol Oranının Hesaplanması Görevinin Sağlık Kurumuna Ait Olduğu )
• ALKOLMETRE İLE YAPILAN ÖLÇÜM ( ve Bu Ölçüme Yapılan İtiraz Üzerine Sağlık Kurumunda Yapılan Ölçüm Arasında Geçen Sürenin Dikkate Alınması Suretiyle Alkol Oranının Hesaplanması Görevinin Sağlık Kurumuna Ait Olduğu )
• ALKOL ORANININ HESAPLANMASI ( Sağlık Kurumuna Ait Olduğu ve Kolluk Kuvvetlerince İki Ölçüm Arasında Geçen Zaman Üzerinden Tespit Edilen Olası Oran Dikkate Alınarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
2918/m.48
ÖZET : Sürücülerin alkol oranının tespiti amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından alkolmetre ile yapılan ölçüm ve bu ölçüme yapılan itiraz üzerine sağlık kurumunda yapılan ölçüm arasında geçen sürenin dikkate alınması suretiyle alkol oranının hesaplanması görevinin sağlık kurumuna ait olduğu ve kolluk kuvvetlerince iki ölçüm arasında geçen zaman üzerinden tespit edilen olası oran dikkate alınarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
 
İstemin Özeti : Ankara ili sınırları içinde 15.6.2009 günü maddi hasarlı trafik kazası yapan davacının, olay yerinde yapılan kontrol sonucunda alkollü olarak araç kullandığının tespit edilmesi nedeniyle sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri alınmasına ilişkin 16.6.2009 gün ve 14373 sayılı Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının iptali istemiyle açılan davada; davacının 15.6.2009 günü olay yerinde saat 21:27`de yapılan ölçüme itirazı üzerine götürüldüğü yetkili sağlık kuruluşunda saat 23:04`de yapılan ölçümde 0,27 promil alkollü olduğunun tespit edildiği anlaşıldığından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının kandaki alkol düzeyinin ortalama olarak bir saatte 0,15 promil azaldığı yönündeki görüşü ve iki ölçüm arasındaki 97 dakikalık zaman dilimi dikkate alındığında, davacının olay anı itibariyle 0,51 promil oranında alkollü olduğu sonucuna varıldığından, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen alkol sınırını aşan ve sürücü belgesi daha önce 6 ay süreyle geri alınmış bulunan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 3. İdare Mahkemesinin 06.05.2010 gün ve E:2009/896, K:2010/755 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. 
 
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. 
 
Danıştay Tetkik Hakimi Volkan ÇAKMAK`ın Düşüncesi : Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca, alkol oranının saatte ne kadar düşeceği ve itiraz üzerine yapılan tesbite göre ilk ölçüm saatindeki alkol oranının belirlenmesine ilişkin değerlendirmenin tespiti yapan kurum/kuruluşun görevinde bulunduğu açık olduğundan, bu değerlendirmenin alkol ölçümünü yapan Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünce yapılması gerekirken böyle bir değerlendirmenin yapılmadığı, sadece itiraz üzerine ölçüm saatindeki alkol miktarının tespit edilmekle yetinildiği görüldüğünden, Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünce yapılması gereken değerlendirme yapılmadan, varsayımdan hareketle tesis edilen dava konusu işlemde ve temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı ve bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Danıştay Savcısı Yücel BULMUŞ`un Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Uyuşmazlık; Ankara ili sınırları içinde 15.6.2009 günü maddi hasarlı trafik kazası yapan davacının, olay yerinde yapılan kontrol sonucunda alkollü olarak araç kullandığının tespit edilmesi nedeniyle sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri alınmasına ilişkin 16.6.2009 gün ve 14373 sayılı Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının iptali isteminden doğmuştur. 
 
2918 sayılı Yasanın "Alkollü içki, Uyuşturucu veya Keyif Verici Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürme Yasağı" başlıklı 48. maddesinin 1. fıkrasında, uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin, karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu hükme bağlanmış, 2. fıkrasında da uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarlarını tespit amacıyla trafik zabıtalarınca teknik cihazlar kullanılacağı, tespit usulleri ve muayene şartlarının Sağlık Bakanlığının görüşüne uygun olarak hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 
 
Yukarıda belirtilen yasa hükmü uyarınca çıkarılan ve 18.07.1997 gün ve 23053 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 18.05.2007 gün ve 26526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 23. maddesiyle değişik 97. maddesinin c bendinin 1. alt bendinde; alkollü olarak araç kullandığından şüphe edilen sürücülerin, alkol tespitine ilişkin tarih, saat ve ölçüm sonucu cihaza ait seri numarasını gösteren çıktı verebilen, kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlar kullanarak, trafik zabıtası tarafından kontrol edileceği hükme bağlanmış, 4. alt bendinde de, bu bendin ( 1 ) numaralı alt bendinde belirtilen teknik özelliklere sahip olmayan cihazlarla yapılan ölçümlere vaki itirazlar ile mütecaviz davranışlarda bulunulması veya cihazla yapılan ölçüme mukavemet gösterilmesi gibi durumlarda sürücülerin adli tıp kurumu, adli tabiplik veya Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kuruluşlarına, olay anından itibaren en geç iki saat içinde sevk edilerek ( 1 ) numaralı alt bentte belirtilen teknik özelliklere sahip teknik cihazların özellikleriyle eşdeğer özelliklerdeki teknik cihazlarla veya kan aldırmak suretiyle alkol tespitlerinin yaptırılacağı, yapılan tespitin değerlendirilmesinde, tespiti yapan kurum/kuruluş tarafından, olay anından tespit yapıldığı ana kadar geçen süre de göz önünde bulundurularak, sonucun belirleneceği ve çıkan sonuca göre yasal işlem yapılacağı düzenlenmiştir. 
 
Dosyanın incelenmesinden, 15.06.2009 tarihinde maddi hasarlı trafik kazası yapan davacının, olay yerinde yapılan kontrol sonucunda saat 21:27 itibariyle 0.58 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, davacının itirazı üzerine gönderildiği Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünde saat 23:04`de yapılan ölçümde 0.27 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine, iki ölçüm arasındaki zaman dilimi uyarınca sürücü belgesi geri alma tutanağının üzerinde hesaplama yapılarak dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır. 
 
İdare Mahkemesince; davacının alkol oranının tespiti amacıyla gerçekleştirilen iki ölçüm arasındaki zaman dilimi üzerinden yapılan hesaplama ile davacının olay anı itibariyle 0.50 promilin üzerinde alkollü olduğu sonucuna varılarak dava reddedilmiştir. 
 
Yukarıda alıntısı yapılan yönetmelik maddesi uyarınca, alkol oranının saatte ne kadar düşeceği ve itiraz üzerine yapılan tesbite göre ilk ölçüm saatindeki alkol oranının belirlenmesine ilişkin değerlendirmenin tespiti yapan kurum/kuruluşun görevinde bulunduğu açık olduğundan, bu değerlendirmenin alkol ölçümünü yapan Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünce yapılması gerekirken böyle bir değerlendirmenin yapılmadığı, sadece itiraz üzerine ölçüm saatindeki alkol miktarının tespit edilmekle yetinildiği görülmektedir. 
 
Bu durumda, Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünce yapılması gereken değerlendirme yapılmadan, varsayımdan hareketle tesis edilen dava konusu işlemde ve temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle Ankara 3. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 05.11.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube