Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

DAVACININ DELİLLERİ TOPLANMADAN YEMİN TEKLİF EDİLEMEYECEĞİ..

 

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/22717
KARAR NO : 2013/1464


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalının yaptığı projede mühendis olarak görev yaptığını, ücretinin ödenmediğini ileri sürerek 12.921 TL.nin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı, davalının yaptığı projede harita ve kadastro mühendisi olarak görev yaptığı halde ücretinin ödenmediğini belirterek işbu davayı açmıştır. Davalı, davacı ile aralarında sözleşme bulunduğunu fakat davacının çalışması bulunmadığını savunmuş; mahkemece, ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir. Mahkeme, davacının delillerini toplamadan davacıya yemin teklif hakkını hatırlatmış, davalı yanca yemininin eda edilmesi sonucu karar verilmiştir. Oysa önce davacının delilleri toplanmalı bu şekilde davasını ispatlayamaz ise dava dilekçesinde açıkça yemin deliline dayandığından son delil olarak yemin teklif hakkı hatırlatılmalıdır.

2-Bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 21.15 TL temyiz harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube