Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

VİLLANIN TESLİMİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN GİZLİ AYIP...

 

YARGITAY 15.HUKUK DAİRESİ
Esas: 2012/7336
Karar: 2013/82Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ise de davetiye masrafı bulunmadığından duruşma isteği reddedilerek incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Uyuşmazlık, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmış olup, davada eserin tesliminden sonra ortaya çıkan gizli ayıpların giderilme bedeli 3.264 Euro’nun tahsili istenmiş, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

22.06.2006 tarihli sözleşme ile davalı şirket davacılara ait villanın wenge rabıta yapım işini m2’si 105 Euro birim fiyattan toplam 24.360 Euro bedelle üstlenmiştir. Sözleşmede malzeme tesliminin 24.07.2006 – 29.07.2006 tarihleri arasında yapılacağı, işin de malzeme tesliminden itibaren altı gün içinde tamamlanıp teslim edileceği kararlaştırılmıştır. İşin sözleşme süresi içerisinde teslim edildiği ve iş bedelinin tamamen ödendiği yanlar arasında çekişmeli değildir. Çekişme eserin tesliminden sonra ortaya çıkan gizli ayıplara ilişkindir.

Teslimden sonra imalâtta yer yer patlamalar ve kabarmalar oluşması nedeniyle dava dışı C... tarafından davalı aleyhine 30.06.2009 tarihinde ...Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2009/64 D.iş sayılı dosyası ile tespit yaptırılmış, mimar bilirkişi tarafından düzenlenen 22.07.2009 tarihli raporda, sözleşme konusu parkelerin yer yer bozulduğu, ayıbın giderilme bedelinin sözleşme birim fiyatlarıyla 3.264 Euro olduğu, ayıplı ve kusurlu imalâtın kullanım hatasından değil yüklenicinin kusurundan kaynaklandığı, bu nedenle 3.264 Euro ayıbın giderilme bedelinin sözleşme bedelinden düşülmesi gerektiği belirtilmiştir. Yargılama sırasında alınan raporlarda da tespit bilirkişi raporundaki görüş ve hesaplamalar teyit edilerek benimsenmiştir. Dosya kapsamından ayıbın tespit talebinde bulunulduğu tarih itibariyle ortaya çıktığı ve süresinde ihbar edildiği anlaşılmaktadır. BK’nın 360/2. maddesi uyarınca, iş sahibi teslimden sonra ortaya çıkan gizli ayıpların giderilme bedelini ayıbın ortaya çıktığı tarihteki rayiç fiyatlarla isteyebilir. Bu nedenle tespit bilirkişi raporu ile bu raporu teyit eden diğer raporlarda ayıbın giderilme bedeli olarak saptanan 3.264 Euro alacağın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken bilirkişi raporlarına aykırı şekilde teslimden 3 yıl sonra oluşan kabarmanın imalât hatasından kaynaklanmadığı ve işin ayıplı olmadığı gerekçesiyle davanın reddi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacılar yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 14.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube