Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI

ÖZETİ:Dava dilekçesinin sonuç ve istem bölümünde her biri ayrı dava dilekçelerine konu edilmesi gereken birden fazla disiplin cezasının iptalinin yanı sıra içeriği anlaşılamayan olumsuz kanaatlerin iptalinin de talep edilmesi karşısında dilekçenin reddine karar verilmiştir

Davacının 02.08.2011 tarihinde kayıtlara geçen dava dilekçesinde özetle; Ardahan 25’inci Mknz. P. Tug. İs. Svş. Bl. K.lığı emrinde Tk. K. olarak görevli iken 2008 yılında birinci ve ikinci sicil amirlerinden almış olduğu olumsuz sicillerin AYİM 1’nci Dairesinin 27.07.2010 tarih ve 2010/33-837 E.K. sayılı kararı ile iptal edildiğini, iptal edilen sicillerin verildiği yıl olan 2008 tarihinde Bl. K. tarafından savunmaları alınmak suretiyle; 07.01.2008 tarihinde günlük eğitim programını zamanında göndermemesi sebebiyle 2 gün göz hapsi cezası, 15.01.2008 tarihinde izin kâğıdını izin kullandığı garnizonda imzalatmaması sebebiyle uyarı cezası, 27.01.2008 tarihinde günlük emir defteri ve üst komutanlık emirlerini tebellüğ etmemesi sebebiyle 3 gün göz hapsi cezası ve 31.01.2008 tarihinde kar yağışlı günde Nöb. Sb. iken iş makinesini zamanında göreve sevk etmemesi sebebiyle uyarı cezası aldığını belirterek 2008 yılına ait birinci sicil amirince verilen cezaların ve olumsuz kanaatlerin yoklukla malul olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesini talep ve dava etmektedir. AYİM Genel Sekreterliğinin 26.09.2011 gün ve Gensek No:2011/3535/İd.Ks. sayılı yazısıyla, davanın konusu ve sebepler ile dayandığı delillerin gösterilmemesi, açılan dava ile ilgili kesin hüküm bulunması ve dava konusunun yargı denetimi dışında olmasından dolayı bir karar verilmesi için dava dosyası Dairemize gönderilmiştir. 1602 Sayılı kanunun 36’ncı maddesinde; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmış dava dilekçelerinde davanın konusu ile sebepleri ve dayandığı delillerin gösterilmesi gerektiği, 38’inci maddesinde; idari işlemler aleyhine ayrı ayrı dava açılabileceği, ancak aralarında maddi ve hukuki bakımdan bağlılık varsa aynı şahsı ilgilendiren birden fazla eylem ve işlemler aleyhine bir dilekçe ile dava açılabileceği belirtilmiştir. Yapılan incelemede; dava dilekçesinin konu bölümünde davacının almış olduğu disiplin cezalarından bahsedilmesine rağmen, sonuç ve istem bölümünde 2008 yılına ait birinci sicil amirince verilen cezaların yanı sıra “olumsuz kanaatler”in iptali gibi birbiriyle bağlantısı anlaşılamayan birçok istemden bahsedildiği görülmektedir. Dava dilekçesine 2008 yılında almış olduğu olumsuz sicilin AYİM 1’nci Daire tarafından iptal edildiğine dair belge eklenmiş ve bu durum dilekçe içeriğinde tekrar edilmiştir. Dilekçede 2008 yılında birinci sicil amiri tarafında verilen olumsuz kanaatlerin iptali denilmek suretiyle eğer sicile yazılan olumsuz kanaatlerin iptali talep ediliyorsa bu konuda kesin hüküm bulunduğundan davanın reddi sebebi bulunmaktadır. Bu ibare ile başka bir idari tasarruf kastediliyor ise ne olduğunun açık olarak yazılması gerekmektedir. Ayrıca dava dilekçesinin içeriğinde, 2008 yılında almış olduğu cezalara ilişkin bilgiler bulunmasına rağmen; dilekçe ekinde bu cezalara ait savunma istemi, ceza yazısı, tebellüğ belgesi, infaz evrakı gibi davanın esasına yönelik belgelerin olmadığı görülmektedir. Dava dilekçesi ekinde bulunmayan, varlığına ilişkin bir karine veya idari işleme esas teşkil ettiğine dair bir delil olmayan belgeler ile ilgili bir değerlendirme yapılması mümkün değildir. Bunun yanı sıra; aynı dilekçe ile birden fazla disiplin cezası hakkında dava açılmış olup dava dilekçesinde, iptali talep edilen her ceza için; dava konusunun, sebepleri ile dayandığı delillerin tereddüte yol açmayacak biçimde ayrı ayrı gösterilmeli ve her ceza için ayrı dilekçeler verilerek dava açılmalıdır. Bu itibarla; 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 36/b, 38 ve 45’inci maddesinin (B) bendi gereğince, 30 gün içinde dava açılmak şartıyla DİLEKÇENİN REDDİNE, dilekçe ve eklerinin iadesine, peşin harç alındığından noksanlar tamamlanarak süresi içerisinde yeni bir dilekçe verildiği takdirde yeniden harç ALINMAMASINA, 06 EKİM 2011 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (AYİM 3.D.,06.10.2011; E 2011/2095., K. 2011/1989) 

Dergi No:27
Karar Dairesi:AYİM 3.D
Karar Tarihi:06.10.2011
Karar No: E 2011/2095
Karar No: K. 2011/1989
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube