Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 2011/4664
K. 2011/4853
T. 17.10.2011
• ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Üçüncü Kez Kullandığının Tespitine İlişkin Trafik Suç Tutanağının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
• TRAFİK SUÇU ( Üçüncü Kez Alkollü Araç Kullandığının Tespitine İlişkin Trafik Suç Tutanağının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddedileceği )
• TRAFİK SUÇ TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİ ( Üçüncü Kez Alkollü Araç Kullandığının Tespitine İlişkin Tutanağın - Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
2918/m.48,112,114
ÖZET : Üçüncü kez alkollü araç kullandığının tespitine ilişkin trafik suç tutanağının iptali istemiyle açılan davanın incelenmeksizin reddi gerekir. 
 
İstemin Özeti : Davacının üçüncü kez alkollü araç kullandığının tespitine ilişkin 28.9.2010 tarih ve 918268 sayılı trafik suç tutanağının iptali istemiyle açılan davayı; davacının teknik cihazla yapılan ölçüm sonucunda 1,91 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve yapılan ölçüme itiraz ettiği yönünde dosyada somut bilgi ve belge bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Ankara 2.idare Mahkemesinin 17.2.2011 gün ve E:2010/1822, K:2011/253 sayılı kararının; yapılan ölçüme itiraz edildiği halde trafik ekiplerince adli tıp kurumuna şevkinin yapılmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. 
 
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. 
 
Danıştay Tetkik Hakimi Ozan Muzaffer Köstü`nün Düşüncesi : Dava konusu işlemin idari davaya konu olabilecek nitelikte bir işlem olmadığı gerekçesiyle kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki`nin Düşüncesi : idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Uyuşmazlık; davacının üçüncü kez alkollü araç kullandığının tespitine ilişkin 28.9.2010 tarih ve 918268 sayılı trafik suç tutanağının iptali isteminden doğmuştur. 
 
2577 sayılı idari Yargılama Usulü Yasasının 2. maddesinin l/a bendinde; iptal davaları, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlanmış, aynı Yasanın 15. maddenin ilk fıkrasının ( b ) bendinde ise idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmaması halinde davanın reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır. 
 
Öte yandan, Karayolları Trafik Kanununun 48.maddesinin 6.fıkrasında; "Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; 
 
... Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte 532 600 000 lira hafif para cezası uygulanır." kuralı, 112.maddesinin 1 .fıkrasında ;"Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması hariç olmak üzere bu Kanundaki; hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara trafik mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen sulh ceza mahkemelerinde bakılır." düzenlemesi , "Suç ve Ceza Tutanakları" başlıklı 114.maddesinde ise;" Bu Kanunda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenir. Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır. Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın bir sureti ilgili mahkemeye 7 iş günü içinde gönderilir." hükmü yer almıştır. 
 
Dosyanın incelenmesinden, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince davacının üçüncü kez alkollü araç kullandığının tespiti üzerine Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesine aykırı hareketinden dolayı cezalandırılması için bir örneğinin Ankara Trafik Mahkemesine gönderilmek üzere dava konusu 28.9.2010 tarih ve 918268 sayılı trafik suç tutanağının düzenlendiği anlaşılmaktadır. 
 
Bu durumda, uyuşmazlık konusu edilen trafik suç tutanağının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Trafik Mahkemesinde açılacak ve davacının sürücü belgesinin beş yıl süre ile geri alınmasına ilişkin davaya hazırlayıcı işlem niteliği taşıdığı anlaşıldığından iptali istenilen işlemin bu haliyle idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğinde olmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddi gerekirken, işin esası hakkında karar veren idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Ankara 2. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 17.10.2011 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 
kazancı com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube