Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 2005/5698
K. 2006/408
T. 6.2.2006
• YIKIM İŞLEMİNİN BİLDİRİMİ ( Taşınmazına İlişkin Uyuşmazlıkta Para Cezasının Kaldırılması İçin Davacının Adli Yargı Yerinde Dava Açtığı - Yıkım Bildirimine Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
• YAYLA EVİNİN YIKILACAĞINA DAİR YAPILAN BİLDİRİM ( Taşınmaza İlişkin Uyuşmazlıkta Para Cezasının Kaldırılması İçin Davacının Adli Yargı Yerinde Dava Açtığı - Yıkım Bildirimine Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
• GÖREVLİ YARGI YERİ ( Davacının Yayla Evinin Yıkılacağı Bildirimine Karşı İdare Mahkemesinde Dava Açtığı/Taşınmazına İlişkin Uyuşmazlıkta Para Cezasının Kaldırılması İçin Davacının Adli Yargı Yerinde Dava Açtığı - Yıkım Bildirimine Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
2577/m.2
6831/m. 93
ÖZET: Uyuşmazlık, davacıya ait yayla evinin yıkılacağının bildirilmesine ilişkin işlemden doğmuştur. Dava konusu işlem, idari para cezasından ayrı yıkımla ilgili olarak tesis edilmiş bir işlemdir. Nitekim davacı tarafından verilen para cezasının kaldırılması için adli yargı yerinde ayrı bir dava açılmıştır. Dava konusu işlem, idari para cezasından ayrı yıkımla ilgili olarak tesis edilmiş bir işlemdir. Dolayısıyla işlem bu haliyle idarenin, kamu gücünü kullanarak, tek taraflı olarak tesis ettiği bir işlem olup, idari davaya konu olacak bir idari işlemin tüm unsurlarını taşıdığı, bu işleme karşı açılacak davanın idari yargı sistemi içinde çözümlenmesi gerekir. 
 
İstemin Özeti : ... İli ... İlçesi ... Yaylasında bulunan davacıya ait yayla evinin 01.06.2004 - 11.06.2004 tarihleri arasında yıkılacağını bildiren Orman Genel Müdürlüğü ... İşletme Müdürlüğü ... Orman İşletme Şefliğinin 26.04.2004 gün ve 228 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlığın 6831 sayılı Orman Yasasının 93/1, 93/4 ve 96. maddelerinin uygulanmasına ilişkin olduğunun anlaşıldığı, Orman Yasasının hükümlerinin uygulanmasından doğan bu uyuşmazlığın görüm ve çözümünde Adli Yargı Sistemi içindeki mahkemelerin görevli ve yetkili bulunduğu gerekçesiyle davayı görev yönünden reddeden Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 17.02.2005 gün ve E: 2004/314, K: 2005/142 sayılı kararının; işlemin bir idari işlem olduğu, idari yargının görevine girdiği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. 
 
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. 
 
Danıştay Tetkik Hakimi Yücel BULMUŞ`un Düşüncesi: Uyuşmazlığın idari yargı sistemi içinde çözülmesi gerektiğinden kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Danıştay Savcısı Radiye TİRYAKİ`nin Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Uyuşmazlık, ... İli ... İlçesi ... Yaylasında bulunan davacıya ait yayla evinin 01.06.2004 - 11.06.2004 tarihleri arasında yıkılacağının bildirilmesine ilişkin işlemden doğmuştur. 
 
İdare Mahkemesince uyuşmazlığın, 6831 sayılı Yasanın 93/1, 93/4 ve 96. maddelerinin uygulanmasına ilişkin olduğu, görüm ve çözümünde Adli Yargı yerinin görevli olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. 
 
6831 sayılı Orman Yasasının 93. maddesinin 1. paragrafında bu Yasanın 17. maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne bağlı işleri izinsiz yapanların altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiş, aynı maddenin 4. paragrafında ise, her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmolunacağı, müsadere olunan mahsullerin satılarak bedelinin Orman Genel Müdürlüğünce ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer kamu hizmetlerinde kullanılabileceği, aksi takdirde ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle kararın infaz olunacağı, idarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetlerinin idareye yardım etmekle mükellef oldukları kurala bağlanmış, yine aynı Yasanın 96. maddesinde de, bu Yasanın 20. ve 21. maddesinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenlere yüz milyon lira para cezası verileceği kuralı yer almış, Yasanın 111/a maddesinde de, bu Yasaya göre verilen idari para cezalarına karşı sulh ceza mahkemelerine itiraz edilebileceği belirtilmiştir. 
 
Dosyanın incelenmesinden, davacının yayla evi yaparak orman arazisini işgal etme suçu işlediği nedeniyle, Orman Yasasına muhalefet ( işgal ve faydalanma ) suçundan yargılandığı kamu davasında, ... Sulh Ceza Mahkemesinin 21.03.2002 günlü ve E: 1999/240, K: 2002/15 sayılı kararı ile davacının fiilinin, orman içi kadim yaylaya orman idaresinden izin alınmaksızın basit inşaat şeklinde yayla evi yapımından ibaret bulunmakla eylemin Orman Yasasının 96. maddesine uyduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, dosyanın, karar kesinleştiğinde Orman Yasasının 111/a ve 96. maddesi uyarınca gereğinin takdiri için ilgili işletme şefliğine tevdii edilmek üzere ... Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildiği, bu kararın Yargıtay`ca onanmasından sonra davacıya Orman Yasasının 96. maddesi uyarınca para cezası verildiği ve dava konusu işlemle de yayla evi ve eklerinin davacı tarafından yıkılması aksi takdirde 01.06.2004 - 11.6.2004 tarihleri arasında yıkılacağının bildirildiği anlaşılmıştır. 
 
Görüldüğü üzere dava konusu işlem, idari para cezasından ayrı yıkımla ilgili olarak tesis edilmiş bir işlemdir. Nitekim davacı tarafından verilen para cezasının kaldırılması için adli yargı yerinde ayrı bir dava açılmıştır. Dolayısıyla işlem bu haliyle idarenin, kamu gücünü kullanarak, tek taraflı olarak tesis ettiği bir işlem olup, idari davaya konu olacak bir idari işlemin tüm unsurlarını taşıdığı, bu işleme karşı açılacak davanın idari yargı sistemi içinde çözümlenmesi gerekeceği sonucuna varıldığından, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. 
 
Diğer taraftan, davalı idarece 6831 sayılı Yasanın 93. maddesi hükmü de işleme gerekçe alınmış ise de, bu maddede müsadere kararı alınması sonrasında yıkım işleminin yapılabileceği belirtildiğinden, olayda herhangi bir müsadere kararı söz konusu olmadığından dava konusu işlem bu madde hükmü kapsamında değildir. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Sakarya 1. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, 06.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube