Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
11. DAİRE
E. 2009/4833
K. 2009/7509
T. 14.9.2009
• İDARE MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZ EDİLEMEMESİ ( Davacının Bozulmasını İstediği Kararın 2577 S.K. Md. 46`da Belirtilen "Nihai Karar" Niteliğinde Olmadığı - Hasım Düzeltme )
• HASIM DÜZELTME ( İdare Mahkemesince Verilip Davacının Bozulmasını İstediği Kararın 2577 S.K. Md. 46`da Belirtilen "Nihai Karar" Niteliğinde Olmadığı - Temyiz İstemine Konu Edilemeyeceği )
• TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( İdare Mahkemesince Verilip Davacının Bozulmasını İstediği Hasım Düzeltme Kararı - "Nihai Karar" Niteliğinde Olmadığı )
2577/m. 15, 46
ÖZET : Davacının bozulmasını istediği İdare Mahkemesinin kararı hasım düzeltmeye ilişkindir. Karar, 2577 S. Yasanın 46. maddesi hükmünde belirtilen "nihai karar" niteliğinde olmadığı ve aynı Yasanın 15/4. maddesi hükmü uyarınca temyiz istemine konu edilemez. 
 
İstemin Özeti : Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 4.6.2009 tarih ve E:2009/598 sayılı "hasım düzeltme" kararının bozulması istenilmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi Yasemin Buyuran`ın açıklamaları dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun`un 46. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay`da temyiz edilebileceği, aynı Kanunun 15. maddesinin 4. fıkrasında ise ilk inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idari yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin kararlarla, 1/c bendinde yazılı gerçek hasma tebliğ ve 1/d bendindeki dilekçe ret kararları dışında, kararın düzeltilmesi veya temyiz yoluna; tek hakim kararına karşı ise itiraz yoluna başvurulabileceği hükmü yer almıştır. 
 
Dosyanın incelenmesinden, davacının bozulmasını istediği Ankara 15. İdare Mahkemesinin 4.6.2009 tarih ve E:2009/598 sayılı kararının hasım düzeltmeye ilişkin olduğu, yukarıda yer verilen Yasanın 46. maddesi hükmünde belirtilen "nihai karar" niteliğinde olmadığı ve aynı Yasanın 15/4. maddesi hükmü uyarınca temyiz istemine konu edilemeyeceği anlaşılmaktadır. 
 
Bu durumda, davacının temyiz talebinin bu aşamada incelenmesine usul hükümleri açısından olanak bulunmamaktadır. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin incelenmeksizin reddine, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, dosyanın Ankara 15. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14.09.2009 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube