Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
6. DAİRE
E. 2007/279
K. 2007/550
T. 6.2.2007
• ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT OLAN İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( İl İdare Kurulu Kararı İle Tekemmül Ederek Yürürlüğe Giren - Açılan Davaların Çözümünün İdare Mahkemesinin Görev Alanı İçinde Bulunduğu )
• İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( İl İdare Kurulu Kararı İle Tekemmül Ederek Yürürlüğe Giren Organize Sanayi Bölgesine Ait - Açılan Davaların Çözümünün İdare Mahkemesinin Görev Alanı İçinde Bulunduğu )
• GÖREV ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay`da Görülemeyecek Davalar - İl İdare Kurulu Kararı İle Tekemmül Ederek Yürürlüğe Giren Organize Sanayi Bölgesine Ait Olan imar Planının İptali İstemi )
2577/m. 34
4562/m. 4
ÖZET : Organize sanayi bölgesine ait olan, sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından onanlanan ve il idare kurul kararı ile tekemül ederek yürürlüğe giren imar planlarının iptali istemiyle açılan davaların çözümü idare mahkemesinin görev alanı içindedir. 
 
Davanın Özeti : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 19.9.2006 gününde onaylanan, Mersin Valiliği İl İdare Kurulu`nun 27.9.2006 günlü, 2004/2472 sayılı kararı ile yürürlüğe giren, Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, bu işlemlere yapılan itirazın reddine ilişkin 6.12.2006 günlü, 12878 sayılı; 7.12.2006 günlü, 12934 sayılı işlemlerin iptali istenilmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakimi Leyla Kodakoğlu`nun raporu ile dosyadaki belgeler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesi uyarınca incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Dava, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 19.9.2006 gününde onaylanan, Mersin Valiliği İl İdare Kurulu`nun 27.9.2006 günlü, 2004/2472 sayılı kararı ile yürürlüğe giren, Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, bu işlemlere yapılan itirazın reddine ilişkin 6.12.2006 günlü, 12878 sayılı; 7.12.2006 günlü, 12934 sayılı işlemlerin iptali istemiyle açılmıştır. 
 
2576 sayılı Kanunun 5. maddesinde İdare Mahkemelerinin, Danıştay`da çözümlenecek olanlar dışındaki davalara bakacağı açıklanmış ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24. maddesinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay`da görülecek davalar sayılmıştır. 
 
2577 sayılı Yasanın 34. maddesinde ise imar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkemenin taşınmaz malların bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinde, " OSB sınırları içerisinde yapılacak mevzii imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır ve Bakanlğın onayına sunularak İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Onaylı OSB imar planları ilgili kurumlara bilgi için gönderilir." hükmü yer almaktadır. Anılan kurallar uyarınca, organize sanayi bölgesinin sınırları içerisinde yapılan dava konusu planların il idare kurulu kararı ile tekemmül ederek yürürlüğe giren plan niteliği taşıdığı ve bu planlar ile planlara yapılan itirazın reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davanın 2575 sayılı Kanunun 24. maddesi kapsamında Danıştay`da ilk derece mahkemesi olarak incelenemeyeceği sonucuna varılmıştır. 
 
SONUÇ : Bu durumda, il idare kurulu kararı ile tekemmül ederek yürürlüğe giren imar planlarının ve bu planlara yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan imar mevzuatı ile ilgili bu davanın çözümü, yukarıda açıklanan yasa hükümleri gereğince Mersin İdare Mahkemesinin görev alanı içinde bulunduğundan, Danıştay`da açılan bu davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-a maddesi uyarınca görev yönünden reddine ve dosyanın Mersin İdare Mahkemesi Başkanlığı`na gönderilmesine, 06.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube