Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
9. DAİRE
E. 2007/1372
K. 2008/5196
T. 11.11.2008
• GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMEMESİ ( Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davacı Tarafından Süresi İçinde Yenilenen Dilekçelerin Kesilen Cezaların Kaldırılması İstemini İçerecek Biçimde Ayrı Ayrı Düzenlendiği - Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
• GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLMEMESİ ( Katma Değer Vergisi Beyannamesi Yönünden Kesilen Cezaların Kaldırılması İstemini İçerecek Biçimde Yenilenen Dilekçelerin Ayrı Ayrı Düzenlendiği - Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
• DİLEKÇE RET KARARI ( Yenilenen Dilekçelerin Mükellefiyetin Silinmesi Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamesi Verilmemesi Nedeniyle Katma Değer Vergisi Beyannamesi Yönünden Kesilen Cezaların Kaldırılması İstemini İçerecek Biçimde Ayrı Ayrı Düzenlendiği - Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
2577/m.3, 5, 15
ÖZET : Dilekçe ret kararı üzerine davacı tarafından süresi içinde yenilenen dilekçelerin, kararda hükmedildiği gibi, mükellefiyetin silinmesi, gelir vergisi ve geçici vergi beyannamesi verilmemesi nedeniyle kesilen cezaların kaldırılması istemleri ile katma değer vergisi beyannamesi yönünden kesilen cezaların kaldırılması istemini içerecek biçimde ayrı ayrı düzenlendiği sonucuna varıldığından vergi mahkemesince yazılı gerekçe ile verilen kararda hukuka uyarlık görülmemiştir. 
 
İstemin Özeti : Davacı adına 2005/Nisan - Aralık, 2006/Ocak - Haziran dönemlerine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin verilmemesi nedeniyle kesilen usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davayı; mahkemelerince davacı adına tesis edilen gelir vergisi mükellefiyeti tesis işlemine, geçici vergi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilmemesi nedeniyle kesilen usulsüzlük cezalarına karşı ayrı dilekçelerle dava açılmak üzere dilekçenin reddi yolunda verilen kararın tebliği üzerine verilen yeni dilekçede de tüm usulsüzlük cezaları ile gelir vergisi mükellefiyeti tesis işlemi birlikte dava konusu edilmekle aynı yanlışlıkların yapıldığının anlaşıldığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 15`inci maddesinin 5`inci fıkrası uyarınca reddeden İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 28.12.2006 tarih ve E:2006/1198, K:2006/1248 sayılı kararının; aralarında maddi yönden bağlılık bulunan usulsüzlük cezalarına karşı açılan davada gerekmediği halde dilekçe ret kararı verilip, daha sonra aynı yanlışlıkların yapıldığı gerekçesiyle davanın reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı, dilekçenin reddi üzerine katma değer vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilmemesi nedeniyle kesilen usulsüzlük cezalarına karşı ayrı dilekçelerle dava açıldığı, yenilenen dilekçede sehven mükellefiyetin silinmesi ile ilgili isteme ve gelir vergisi ve geçici vergi yönünden kesilen usulsüzlük cezalarına da yer verilmesinin, davanın konusunun katma değer vergisi ile ilgili usulsüzlük cezasına ilişkin olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. 
 
Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur. 
 
Danıştay Savcısı Buket Oral`ın Düşüncesi: Uyuşmazlıkta, tek dilekçe ile dava açıldığı gerekçesiyle verilen dilekçe ret kararı üzerine katma değer vergisi ve gelir vergisi ile ilgili olarak iki ayrı dava açıldığı anlaşılmış olup, aynı hatanın tekrarlandığından söz edilemeyeceğinden, mahkemece verilen kararda isabet görülmemiştir. 
 
Bu nedenle temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
Tetkik Hakimi Ayhan Kolukırık`ın Düşüncesi: Davacı tarafından, vergi mahkemesince verilen dilekçe ret kararının tebliği üzerine kararda öngörüldüğü biçimde katma değer vergisi beyannamesinin verilmemesi nedeniyle kesilen usulsüzlük cezalarının kaldırılmasına ilişkin olarak ayrı bir dilekçe ile davanın yenilendiği anlaşıldığından, dilekçenin sonunda sehven mükellefiyetin silinmesi istemine ve gelir vergisi ile geçici vergi beyannamelerinin beyannamesi verilmemesi nedeniyle kesilen usulsüzlük cezalarının da yer alması nedeniyle reddedilen dilekçedeki yanlışların yinelendiği gerekçesiyle verilen kararın hukuka uygun olmadığı, bu nedenle kararın bozulması gerekeceği düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15`inci maddesinin birinci fıkrasının ( d ) bendinde dilekçelerde Yasanın 3 ve 5`inci maddelerine aykırılık görüldüğünde otuz gün içinde değinilen maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek ve noksanlıkları tamamlanmak üzere dilekçelerin reddine karar verileceği, maddenin 5`inci fıkrasında, 1`inci fıkranın ( d ) bendine göre dilekçenin reddedilmesi üzerine yeniden verilecek dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddine karar verileceği kurala bağlanmıştır. 
 
Davacı tarafından, adına 28.4.2005 günlü yoklama tutanağı üzerine tescil edilen gelir vergisi mükellefiyetinin silinmesi, 2005 yılı için gelir vergisi, 2005 ve 2006 takvim yıllarının muhtelif dönemleri için geçici vergi ve katma değer vergisi beyannamesi verilmemesi nedeniyle kesilen usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davada; aralarında maddi ve hukuki bağlılık bulunmadığından mükellefiyetin silinmesi, gelir ve geçici vergi beyannamesi verilmemesinden dolayı kesilen usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle ve katma değer vergisi beyannamesi verilmemesi nedeniyle kesilen usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle ayrı ayrı dava açılmak üzere 7.11.2006 gün ve E:2006/1014, K:2006/1018 sayılı kararla dilekçenin reddedildiği, bu kararın tebliği üzerine 19.12.2006 tarihinde kayda giren dilekçe ile yenilenen davanın, vergi mahkemesince bu dilekçede de aynı yanlışlıkların yapıldığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 15`inci maddesinin 5`inci fıkrası uyarınca reddedildiği anlaşılmaktadır. 
 
19.12.2006 tarihinde kayda giren yenileme dilekçesinde davacı tarafından 2005/Nisan-Aralık, 2006/Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin verilmemesi nedeniyle kesilen usulsüzlük cezalarının kaldırılması istenmiş, dava konusu cezanın dayanağı olan ihbarnamelere ilişkin tarih ve sayı bilgileri açık olarak gösterilmiştir. Her ne kadar dilekçenin isteme ilişkin sonuç kısmında, bu istemler yanında gelir vergisi ile ilgili usulsüzlük cezalarına da yer verilmiş ve bu nedenle vergi mahkemesince reddedilen dilekçede yapılan yanlışlığın yinelendiği sonucuna varılarak dava reddedilmiş ise de yenileme dilekçesinin ilk sayfasında istemin açık olarak ortaya konulmuş olması karşısında, davacı tarafından gelir vergisi beyannamesi verilmemesi nedeniyle kesilen cezaların sehven isteme dahil edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim davacının temyiz dilekçesine eklediği belgelerden, dilekçe ret kararı üzerine gelir vergisine ilişkin usulsüzlük cezaları için de cezaların dayanağı ihbarname bilgileri açıklanarak yenileme dilekçesi verildiği ve mahkemenin E:2006/1200 sayılı esasına alındığı, ancak bu dilekçenin sonuç kısmında da katma değer vergisi ile ilgili usulsüzlük cezalarının yer aldığı ve vergi mahkemesinin 31.1.2007 gün ve E:2006/1200 K:2007/90 sayılı kararı ile davanın reddedildiği görülmektedir. 
 
Bu durumda, dilekçe ret kararı üzerine davacı tarafından süresi içinde yenilenen dilekçelerin, kararda hükmedildiği gibi, mükellefiyetin silinmesi, gelir vergisi ve geçici vergi beyannamesi verilmemesi nedeniyle kesilen cezaların kaldırılması istemleri ile katma değer vergisi beyannamesi yönünden kesilen cezaların kaldırılması istemini içerecek biçimde ayrı ayrı düzenlendiği sonucuna varıldığından vergi mahkemesince yazılı gerekçe ile verilen kararda hukuka uyarlık görülmemiştir. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 28.12.2006 gün ve E:2006/1198, K:2006/1248 sayılı kararının bozulmasına, 11.11.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube