Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)REESKONT FAİZİ ( İtirazın İptali - Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Alacağına Yönelik Davanın Reddine İtiraza Uğramayan Asıl Alacağa Reeskont Faiz Yürütülmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/2899

K. 2010/3408

T. 29.3.2010

• İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının İşlemiş Faiz Talebine İtirazının Olduğu Ancak Davalının Temerrüdünün Ödeme Emrinin Tebliği ve Kendisine Verilen Sürenin Sonunda Oluştuğu Gerekçesiyle Davanın Kabulü Gereği )

• REESKONT FAİZİ ( İtirazın İptali - Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Alacağına Yönelik Davanın Reddine İtiraza Uğramayan Asıl Alacağa Reeskont Faiz Yürütülmesi Gerektiği )

• TEMERRÜT ( İtirazın İptali - Davalının İşlemiş Faiz Talebine İtirazının Olduğu Ancak Davalının Temerrüdünün Ödeme Emrinin Tebliği ve Kendisine Verilen Sürenin Sonunda Oluştuğu Gerekçesiyle Davanın Kabulü Gereği )

2004/m.67

ÖZET : Dava, itirazın iptali istemidir. Davacının asıl alacak için itirazın iptali davası açmakta hukuki yararının bulunmadığı, muacceliyet tarihine göre icra takip tarihi itibariyle davacının işlemiş bir faiz alacağının da olmadığı, dolayısıyla davalının işlemiş faiz talebine itirazının olduğu, ancak davalının temerrüdünün ödeme emrinin tebliği ve kendisine verilen sürenin sonunda oluştuğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, asıl alacak ve işlemiş faiz alacağına yönelik davanın reddine, itiraza uğramayan asıl alacağa reeskont faiz yürütülmesine, tarafların % 40 tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi`nce verilen 12/05/2005 tarih ve 2003/234-2005/268 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı Halil E.`ın alacağını temlik alan S.S. Umuda Bakış Konut Yapı Koop.vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı kooperatif ortağı olan müvekkilinin ortaklıktan ihraç edildiğini, davalı kooperatifin 25.08.2002 tarihli genel kurul toplantısında ihraç edilen ortakların yerine yeni ortakların alınması halinde ödedikleri aidatın defaten iade edileceğinin kararlaştırıldığını, müvekkilinin hissesinin 25.01.2002 tarihli yönetim kurulu kararı ile davalı kooperatifin müteahhidi olan firmaya satıldığını, müvekkilinin aidat ve gecikme faizi alacağının tahsili amacıyla girişilen icra takibinin, davalının haksız itirazı sonucu durduğunu ileri sürerek, itirazın iptalini ve % 40 icra inkâr tazminatının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin temerrüde düşürülmemesi nedeniyle icra takibinde işlemiş faiz talebinin yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemiş, % 40 kötüniyet tazminatının davacıdan tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava konusu alacağın 04.01.2004 tarihli temlikname ile S.S. Umuda Bakış Yapı Kooperatifi`ne temlik edildiği, davacının ihracının yapıldığı 2002 yılı bilançosunun 27.04.2003 tarihli genel kurul kararı ile kesinleştiği, dolayısıyla temerrüt tarihinin 27.05.2003 olduğu, davalının icra takip talebindeki asıl alacak kısmına itirazının bulunmadığı ve bu tutara ilişkin takibin kesinleştiği, dolayısıyla davacının asıl alacak için itirazın iptali davası açmakta hukuki yararının bulunmadığı, muacceliyet tarihine göre icra takip tarihi itibariyle davacının işlemiş bir faiz alacağının da olmadığı, dolayısıyla davalının işlemiş faiz talebine itirazının olduğu, ancak davalının temerrüdünün ödeme emrinin tebliği ve kendisine verilen sürenin sonu olan 05.03.2003 tarihinde oluştuğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, asıl alacak ve işlemiş faiz alacağına yönelik davanın reddine, itiraza uğramayan asıl alacağa 05.03.2003 tarihinden itibaren reeskont faiz yürütülmesine, tarafların % 40 tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı Halil E.`ın alacağını temlik alan S.S. Umuda Bakış Yapı Kooperatifi vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı Halil E.`ın alacağını temlik alan S.S. Umuda Bakış Yapı Kooperatifi vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı Halil E.`ın alacağını temlik alan S.S. Umuda Bakış Yapı Kooperatifi vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,95 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 29.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube