Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)FAİZ BAŞLANGICI ( Sigorta Rücu Davası - Sigorta Şirketinin Sigorta Ettirenine Tazminatı Ödediği Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/10498

K. 2010/1096

T. 1.2.2010

• SİGORTA RÜCU DAVASI ( Sigorta Şirketinin Sigorta Ettirenine Tazminatı Ödediği Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği - Davalı Kurum Tacir Olup Avans Faiz Oranına Hükmedileceği )

• FAİZ BAŞLANGICI ( Sigorta Rücu Davası - Sigorta Şirketinin Sigorta Ettirenine Tazminatı Ödediği Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )

• AVANS FAİZİ / YASAL FAİZ ( Sigorta Rücu Davası - Davalının Tacir Olduğu Avans Faiz Oranına Hükmetmek Gerekirken Yasal Faize Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )

6762/m. 1301

3095/m. 1, 2

ÖZET : Davacı vekili, işyeri sigorta poliçesiyle sigortalı işyerinde meydana gelen hasar nedeniyle sigorta tazminatının sigorta ettirene ödediğini, ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan rücuen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davacı sigorta şirketinin sigorta ettirenine tazminatı ödediği tarihten itibaren faize hükmedilmesi gerekir.

Davalı tacir olup davacının sigortalısına vermiş olduğu zarar nedeni ile davacının talep ettiği gibi, avans faiz oranına hükmetmek gerekirken yasal faize hükmedilmesi doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 7.Sulh Hukuk Mahkemesi`nce verilen 06.12.2007 tarih ve 2007/761 - 2007/2687 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkil şirkete işyeri sigorta poliçesiyle sigortalı işyerinde 15.04.2006 tarihinde davalı kurumun sorumluluğunda bulunan temiz su borusunun patlaması neticesinde hasarın meydana geldiğini, sigorta tazminatının 29.11.2006 tarihinde sigorta ettirene ödendiğini ileri sürerek, 1.545,00 YTL nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan rücuen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davada idari yargının görevli olduğunu, dava konusu olay ile müvekkilinin eylemi arasında nedensellik bağının bulunmadığını, müvekkilinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tazminatın fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar, mahallinde yapılan keşif ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, arızalanan ve zarara yol açan hattın davalıya ait abone şube hattı olduğu, şube yollarının bakım ve onarımının davalının sorumluluğu dahilinde olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 1.480,00 YTL nin 25.11.2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili ve davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalının ( 2 ) nolu bent dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davacı sigorta şirketinin sigorta ettirenine tazminatı 29.11.2006 tarihinde ödediği anlaşıldığına göre, davacı yararına bu tarihten itibaren faize hükmedilmesi gerekirken 25.11.2006 tarihinden itibaren hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiş ise de bu durum yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından HUMK 438/7.maddesi uyarınca kararın davalı yararına düzeltilerek onanması gerekmiştir.

3-Davacının temyiz itirazına gelince, dava işyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Davalı tacir olup davacının sigortalısına vermiş olduğu zarar nedeni ile davacının talep ettiği gibi, avans faiz oranına hükmetmek gerekirken yasal faize hükmedilmesi doğru değil ise de bu yanlışlığın, giderilmesi yargılamanın yeniden icrasını gerektirmediğinden. HUMK 438/7. maddesi uyarınca davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davacı yararına düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın hüküm kısmının 2.bendindeki "25.11.2006" ibaresinin çıkarılıp yerine "29.11.2006" ibaresinin eklenerek kararın davalı yararına, ( 3 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın hüküm kısmının 2.bendindeki “yasal" ibaresinin çıkarılıp yerine ``avans" ibaresinin eklenerek kararın davacı yararına düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edenlere iadesine, 01.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verilidi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat Babür IŞIKER tarafından gönderilmiştir.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube