Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
7. DAİRE
E. 2010/5548
K. 2010/4415
T. 30.9.2010
• VERGİ ZİYAI CEZASININ VE KATMA DEĞER VERGİSİNİN İPTALİ İSTEMİ (Bağlantılı Olduğu İddia Edilen Uyuşmazlıklardan Birinin 4760 Sayılı Diğerinin İse 3065 Sayılı Kanun Hükümlerinden Kaynaklandığı - Davalar Arasında Bağlantı Bulunmadığı)
• DAVALAR ARASI BAĞLANTI (Vergi Ziyaı Cezasının ve KDV’nin İptali İstemi - Bağlantılı Olduğu İddia Edilen Uyuşmazlıklardan Birinin 4760 Sayılı Diğerinin İse 3065 Sayılı Kanun Hükümlerinden Kaynaklandığından Davalar Arasında Bağlantı Bulunmadığı)
• BAĞLANTILI DAVA (Vergi Ziyaı Cezasının ve KDV’nin İptali İstemi - Bağlantılı Olduğu İddia Edilen Uyuşmazlıklardan Birinin 4760 Sayılı Diğerinin İse 3065 Sayılı Kanun Hükümlerinden Kaynaklandığından Davalar Arasında Bağlantı Bulunmadığı)
2577/m.38,41
ÖZET : Dava, vergi ziyaı cezasının iptali ve katma değer vergisinin iptali istemidir. Bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşmazlıklardan birinin 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, diğerinin ise 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinden kaynaklanması karşısında, ayrı hükümlere göre yargılama yapılması söz konusu olduğundan, davalar arasında bağlantı bulunmamaktadır.
 
DAVA : … Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından, İstanbul Üçüncü Vergi Mahkemesinin 23.1.2009 gün ve E:2009/149 sayılı, bağlantı isteminin reddine dair kararına yapılan itiraza ilişkin olup, Danıştay Başkanlar Kurulunun 18.6.2010 gün ve E:2009/115; K:2010/72 sayılı kararıyla Dairemize gönderilen dosya incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
 
KARAR : Dosyanın incelenmesinden; davacı … Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından, kurumları adına, 2006 yılının Nisan, Mayıs, Temmuz, Ekim, Kasım, Aralık dönemleri için ikmalen tarh edilen özel tüketim vergisinin ve kesilen vergi zıyaı cezasının iptali istemiyle İstanbul Üçüncü Vergi Mahkemesinde açılan dava ile yine kurumca, aynı dönemler için salınan katma değer vergisinin iptali istemiyle Ankara Birinci Vergi Mahkemesinin E:2009/84 sayılı dosyasında açılan dava arasında bağlantı bulunduğu ileri sürülerek İstanbul Üçüncü Vergi Mahkemesinden bağlantı kararı verilmesinin istenildiği; anılan Mahkemece, bağlantı isteminin reddine dair karar verilmesi üzerine ise, bu karara itiraz edildiği anlaşılmıştır.
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 38. maddesinin 1. fıkrasında, bağlantılı davalar, aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm, diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar şeklinde tanımlandıktan sonra; 2`nci fıkrasında, idare mahkemesine, vergi mahkemesine veya Danıştaya veya birden fazla idare veya vergi mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birinin isteği üzerine veya doğrudan doğruya mahkemece karar verileceği belirtilmiş; Kanunun 41`inci maddesinde, bağlantı iddialarının mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kararının taraflara tebliğ edileceği, tarafların, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içerisinde, aynı yargı çevresindeki mahkemeler için o yer bölge idare mahkemesine, 38`inci maddenin 2`nci ve 3`üncü fıkralarındaki durumlarla ilgili davalar için Danıştaya başvuruda bulunabilecekleri, başvuru üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştay görevli dairesince durumun, yukarıdaki maddelerde yazılı usullere göre incelenerek karara bağlanacağı hükmüne yer verilmiş olup; buna göre, birden fazla davanın bağlantılı sayılabilmesi için, bunların birlikte incelenerek karar verilmesinin zorunlu olması gerekir.
 
Olayda, bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşmazlıklardan birinin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, diğerinin ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinden kaynaklanması, diğer bir anlatımla, davalara konu idari işlemlerin farklı hukuki sebeplere dayanması nedeniyle ayrı hükümlere göre değerlendirilip yargılama yapılması söz konusu olduğundan, anılan davalar arasında, 2577 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükmünde öngörülen bağlantının varlığından söz edilmesi olanaklı bulunmamaktadır.
 
SONUÇ : Bu nedenle, davacının bağlantı iddiasında bulunduğu davalar arasında bağlantı olmadığından, 2577 sayılı Kanunun 41`inci maddesi uyarınca, davacının itirazının reddine, dosyanın İstanbul Üçüncü Vergi Mahkemesine geri gönderilmesine, 30.09.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube