Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2010/2469
K. 2010/2308
T. 9.12.2010
• AKARYAKIT BAYİLİĞİNİN LİSANS ALMADAN YAPILMASI ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
• EPDK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Lisanssız Akaryakıt Faaliyetinde Bulunmak Faaliyetinin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )
• LİSANSSIZ AKARYAKIT BAYİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNMAK ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
• İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN EPDK KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - Yeterli Tespite Dayanılmadan EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
213/m.298
5015/m.3, 14, 19
ÖZET: Dava; davacı şirkete, bayilik lisansı olmaksızın akaryakıt satışı yaptığından bahisle 5 idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır. Davacının piyasa faaliyetinde bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi veya belgenin sunulamadığı; bu durumda, davacı şirketin, bayilik lisansı olmadığı halde faaliyette bulunduğu yolunda somut bir tespit olmadığından işlemin iptaline karar verilmelidir. 
 
İstemin Özeti : Danıştay Onüçüncü Dairesinin 1.12.2009 günlü, E:2006/2086, K:2009/10348 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir. 
 
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. 
 
Danıştay Tetkik Hakimi Bülent Küfüdür`ün Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Danıştay Savcısı Keziban Gülcan Kaya`nın Düşüncesi: Danıştay dava dairelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Dava; davacı şirkete, bayilik lisansı olmaksızın akaryakıt satışı yaptığından bahisle 5015 sayılı Kanunun 19. maddesinin ikinci fıkrasının ( b) bendinin ( 1) numaralı alt bendi uyarınca 57.156.-TL idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun 13.10.2005 günlü, 563/541 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır. 
 
Danıştay Onüçüncü Dairesinin 1.12.2009 günlü, E:2006/2086, K:2009/10348 sayılı kararıyla; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu`nun "Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar" başlığını taşıyan 3. maddesinin birinci fıkrasının ( b) bendinde; akaryakıt dağıtımı, taşıması ve bayilik faaliyetlerinin yapılması için lisans alınmasının zorunlu olduğu kuralının getirildiği; aynı Kanunun "İdari para cezaları"nın düzenlendiği ve olay tarihinde yürürlükte bulunan 19. maddesinin ikinci fıkrasının ( b) bendinin 1 numaralı alt bendinde, "lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması" halinin birinci derece kusur sayılarak, sorumluları hakkında ikiyüz milyar Türk Lirası idari para cezası uygulanacağının; dördüncü fıkrasında, bayiler için yukarıda yer alan cezaların beşte birinin uygulanacağının; son fıkrasında ise; idari para cezalarının miktarlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun mükerrer 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağının hükme bağlandığı; bakılan uyuşmazlıkta, akaryakıt ticaretiyle uğraşan davacı şirketin iş yerinde 5015 sayılı Kanun`un 14. maddesi uyarınca yapılan denetimler sonucu düzenlenen ve söz konusu idari para cezasına esas alınan mühürleme tutanağında, mühürleme nedeni olarak yalnızca davacının lisansının olmaması gösterildiğinden ve davacı tarafından ise faaliyette bulunulmadığı iddia edildiğinden, Dairelerinin 28.4.2009 tarihli ara kararı ile, davalı idareden, davacının mühürleme tarihinde faaliyette olup olmadığına ilişkin bilgi ve belgeler istenildiği, ara kararına cevaben gönderilen bilgi ve belgelerden, davacı şirketin vergi kaydı bulunmasına rağmen kayıtlarında 20.03.2005 - 20.07.2005 tarihleri arasında düzenlenmiş herhangi bir akaryakıt alış ve satış faturasının bulunmadığı, dolayısıyla, davacının piyasa faaliyetinde bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi veya belgenin sunulamadığı; bu durumda, davacı şirketin, bayilik lisansı olmadığı halde faaliyette bulunduğu yolunda somut bir tespit olmadığından, 5015 sayılı Kanun`un 19. maddesinin ikinci fıkrasının ( b) bendi uyarınca ve anılan maddenin dördüncü fıkrası hükmü gözönünde bulundurularak idari para cezası uygulanmasına ilişkin uyuşmazlık konusu Kurul kararında Kanun`a uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 
 
Davalı idare, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir. 
 
SONUÇ : Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 01.12.2009 günlü, E:2006/2086, K:2009/10348 sayılı kararının ONANMASINA, 09.12.2010 gününde oybirliği ile, karar verildi. 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube