Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Davanın Açılmamış Sayılması

ÖZETİ:Noksan harç ve posta pulu yatırması gerektiğine muttali olan davacının süresinde olmak üzere noksan harç ve posta pulu miktarını yatırmadığı anlaşılmakla, 1602 sayılı Kanunun 56’ncı maddesine atfen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6’ncı madde 4’üncü fıkrası uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir

Davacı, 02 Haziran 2011 tarihinde Ümraniye Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi kaydına, 13 Haziran 2011 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaydına geçen dava dilekçesinde özetle; İstanbul garnizonundan Ağrı – Doğubeyazıt garnizonuna atanma işleminin hukuka aykırı olduğunu belirterek dava konusu atama işleminin iptalini talep ve dava etmiştir. Davalı idare tarafından savunma yapılmadan önce, davacı tarafından 19 Aralık 2011 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaydına geçen dilekçe ile davasından feragat ettiği ve dava dosyasının AYİM Genel Sekreterliğinin 23 Aralık 2011 tarihli yazısıyla, feragat konusunda karar verilmek üzere Dairemize gönderildiği anlaşılmaktadır. AYİM Genel Sekreterliği tarafından dava dosyası, davacının feragatı hakkında karar verilmek üzere Dairemize gönderilmiş ise de, öncelikle açılmış bir dava bulunup bulunmadığı hususunun irdelenmesi gerekmektedir. 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 56’ncı maddesindeki gönderme nedeni ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında “Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu Daire Başkanı veya görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.” düzenlemesi mevcuttur. Davacının 13 Haziran 2011 tarihinde kayda geçen dava dilekçesine istinaden dava açılırken harç ve posta pulu miktarının noksan yatırıldığı; bunun üzerine AYİM Genel Sekreterliği tarafından 16 Haziran 2011, 5 Ekim 2011 ve 26 Ekim 2011 tarihlerinde noksan harç ve posta pulunun yatırılması için tebligat çıkarıldığı görülmektedir. Davacı tarafından noksan harç ve posta pulu tamamlanmadığı ve 19 Aralık 2011 tarihinde kayda geçen dilekçeyle davasından “feragat” ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekte, davacı tarafından usulüne göre açılmış bir davanın bulunmadığı, açılmış bir davanın varlığı için harç ve posta pulu miktarının önceden noksansız olarak yatırılması gerekmektedir. Bu şekilde, noksan harç ve posta pulu miktarıyla açıldığı varsayılan dava için yapılması gereken tek işlem, 1602 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi atfıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun (İYUK) 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca yapılması gereken işlemdir. Bu bağlamda, davacının “feragat” beyanını, noksan harç ve posta pulu miktarının yatırılmayacağı, dolayısıyla bu dava yolunun bilerek terk edildiği ve bu davayı açmaktan vazgeçildiği şeklinde anlamak gerekir. Başka bir anlatımla, usulüne uygun açılmamış bir davadan feragat mümkün olmadığı gibi, bu durumda yargı yeri tarafından verilecek kararın çerçevesi de, 2577 sayılı Kanunun 6/4 maddesi tarafından çizilmektedir. Zira, davacının usuli işlemini “davadan feragat” kabul etmek, dava konusu hakkında düşümüne yol açarken; açılmamış sayılması sadece bu takibin başvurusuz kılınması sonucunu doğuracaktır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, noksan harç ve posta pulu yatırması gerektiğine muttali olan davacının süresinde olmak üzere noksan harç ve posta pulu miktarını yatırmadığı anlaşılmakla, 1602 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi atfıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6’ncı madde 4’üncü fıkrası uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, kararın bir suretinin diğer tarafa da tebliğine, gereği için dosyanın Genel Sekreterliğe iadesine, 27 ARALIK 2011 tarihinde Üye Hâk.Yb. Cemil ÇELİK’in Karşı oyu ve OYÇOKLUĞU ile karar verildi. KARŞI OY GEREKÇESİ Davacı 02 Haziran 2011 tarihinde Ümraniye Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine vermiş olduğu dilekçe ile İstanbul’dan Ağrı Garnizonuna yapılan atama işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir. Bu dilekçesi 13 Haziran 2011 tarihinde AYİM kayıtlarına girmiş, dosyaya esas numarası verilmiştir. Dosyanın esas numarası da 2011/1894’tür. Ancak noksan harç ve posta pulu olması nedeniyle AYİM Genel Sekreterliği tarafından davacıya eksik harcı ve posta pulunu ödemesi hususunda tebligat yapılmış, davacı ise davasından feragat ettiği yönündeki 15.12.2011 tarihli dilekçesini AYİM’e göndermiş, bu dilekçe 19 Aralık 2011 tarihinde AYİM kayıtlarına girmiştir. Çözülmesi gereken hukuki problem; bu aşamada davacının talebi hakkında feragat hükümlerinin mi yoksa davanın açılmamış sayılmasına ilişkin hükümlerin mi uygulanması gerektiğidir. Harç ve posta pulunun eksik yatması durumuyla ilgili olarak; 1602 sayılı AYİM Kanununun 39’uncu maddesinde; dilekçelerin, harç ve posta ücretleri alındıktan sonra defter kayıtlarının yapılacağı; aynı Kanunun 88’inci maddesinde; tebliğ işlemlerine ilişkin ücretlerin ilgililer tarafından peşin olarak ödeneceği belirtilmektedir. 1602 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi atfı ile uygulanan 2577 sayılı İYUK’nun 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında da; “Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde otuz gün içinde harcın ve ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendirileceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.” hükmü yer almaktadır. Davacının, davasından feragat etmesi halinde ise; 1602 sayılı AYİM Kanunun 56’ncı maddesi atfıyla, feragate ilişkin mülga HUMK’un 91-95’inci maddeleri Askeri Yüksek İdare Mahkemesindeki davalarda da uygulanmaktaydı. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 447/(2). maddesinde; yürürlükten kaldırılan 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamaların, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre, yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun feragate ilişkin 307–313 maddeleri Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde de uygulanmaya başlamıştır. Anılan maddelere göre davadan feragat; iki taraftan birinin talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Buna göre davacının davasından feragat etmesi ile dava konusu uyuşmazlık sona ermektedir. Zira feragat kesin hükmün bütün hukuki sonuçlarını doğuran bir irade beyanıdır. Davacı hangi aşamalarda davasından feragat edebilecektir?. Kanun koyucu bu soruya da cevap vermiştir. HMK’nın 310. maddesinde; “Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.” denmektedir. Burada belirtilen “her zaman” tabirini, dilekçenin kayda alınmasından sonraki aşama olarak anlamak gerekir. Harç ve posta pulu eksik olsa dahi, davacının vermiş olduğu dilekçe kayda alınmış, esas numarası verilmiş ve yargılamadaki süreç başlatılmıştır. Artık bu durumda kayda giren feragat talebi üzerine, başka işlem yapılmadan, davacının bu talebinin karara bağlanması gerekir. Bu nedenle, davacının feragat dilekçesi üzerine, davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi gerekirken, feragat dilekçesinin davacının harç ve posta pulunu yatırmayacağı anlamında yorumlanarak, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesini feragat müessesinin mantığıyla uyumlu bulmadığım için sayın çoğunluğun görüşüne katılmadım. 27.12.2011 ÜYE Dr. Cemil ÇELİK Hâk.Yb. 

Dergi No:27
Karar Dairesi:AYİM.1.D
Karar Tarihi:27.12.2011
Karar No: E 2011/1894
Karar No: K.2011/ 1975
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube