Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Tek Bir Saate aynı Şikayetçinin Taraf Olduğu 12 Dava dosyası İçin Duruşma Kaydı Yapılması Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20181

K. 2013/1312

T. 24.1.2013

• TEK BİR SAATE AYNI ŞİKAYETÇİNİN TARAF OLDUĞU 12 DAVA DOSYASI İÇİN DURUŞMA KAYDI YAPILMASI ( Duruşmanın Bitmesi Muhtemel Olan ve Sonraki Duruşmaların Başlayacağı Saate Kadar Beklenerek Gelen Olmaması Halinde Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği )

• ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Şikayetçinin Taraf Olduğu Toplam 12 Dava Dosyasının Duruşma Defterine 10. Sıradan 22. Sıraya Kadar Kaydı Yapılarak Saat 10:00-11:00 Arasında Olmak Üzere Tek Bir Süre Verildiği - Sonraki Duruşmaların Başlayacağı Saate Kadar Gelen Olmaması Halinde Düşürüleceği )

• DURUŞMA SAATİ ( Şikayetçinin Taraf Olduğu Dava Dosyalarının Duruşma Defterine 10. Sıradan 22. Sıraya Kadar Kaydı Yapılarak Saat 10:00-11:00 Arasında Olmak Üzere Tek Bir Süre Verildiği - Davaların Duruşmanın Bitmesi Muhtemel Olan ve Sonraki Duruşmaların Başlayacağı Saate Kadar Beklenmesi Gerektiği )

• TARAF ALEYHİNE HAKSIZ SONUCA SEBEBİYET VERİLMEMESİ ( Şikayetçinin Taraf Olduğu Dava Dosyalarının Duruşma Defterine 10. Sıradan 22. Sıraya Kadar Kaydı Yapıldığı - Sonraki Duruşmaların Başlayacağı Saate Kadar Beklenmesi Gelen Olmaması Halinde Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği )

2709/m.36

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik/m.46/d,50,81

ÖZET : Şikayetçinin taraf olduğu toplam 12 dava dosyalarının duruşma defterine 10. sıradan 22. sıraya kadar kaydı yapılarak saat 10:00 – 11:00 arasında olmak üzere tek bir süre verilmiş olduğunun anlaşılması karşısında; taraflar aleyhine haksız bir sonuca sebebiyet verilmemesi açısından, söz konusu dosyalarla ilgili olarak davaların duruşmasının bitmesi muhtemel olan ve sonraki duruşmaların başlayacağı saat olan 11:00‘a kadar beklenerek gelen olmaması halinde şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi vekilinin 06.09.2010 havale tarihli eski hale getirme talebi temyiz dilekçesi olarak kabul edilerek yapılan incelenmede;

01.06.2005 tarihli Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 50. maddesinin birinci fıkrasında, “mahkemelerin iş durumlarına göre duruşma yapılacak gün ve saatlerin bir sıra dahilinde yazıldığı defter” olarak tanımı yapılan ve aynı yönetmeliğin 46/d maddesi uyarınca tutulması zorunluluğu bulunan “duruşma günleri defteri” ile yine aynı Yönetmeliğin “Duruşma listesi” başlıklı 81. maddesinde ise, “Duruşmalı işlerde mübaşir tarafından; mahkemesi, mağdur, şikayetçi ve sanık ile vekillerinin isimleri ve duruşma tarih ve saati yazılmak suretiyle bir liste düzenlenir ve bu liste duruşma salonu dışında herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu listelerin bir sureti ayrı bir dosyada saklanır.” hükümleri uyarınca, mahkemece her dava dosyası için değişik saatler belirleyerek duruşmalara devam etmek, böylelikle taraflara ve vekillerine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesindeki “…meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip…” olduğu güvencesini vermek ve tarafların usul hükümlerine riayet edip etmediklerinin denetimini mümkün hale getirmek gerekir.

Adı geçen şikayetçinin taraf olduğu toplam 12 dava dosyalarının duruşma defterine 10. sıradan 22. sıraya kadar kaydı yapılarak saat 10:00 – 11:00 arasında olmak üzere tek bir süre verilmiş olduğunun anlaşılması karşısında; taraflar aleyhine haksız bir sonuca sebebiyet verilmemesi açısından, söz konusu dosyalarla ilgili olarak davaların duruşmasının bitmesi muhtemel olan ve sonraki duruşmaların başlayacağı saat olan 11:00‘a kadar beklenerek gelen olmaması halinde şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerektiği düşünülmeden bu saatten önce tutanak tutulmak suretiyle yazılı şekilde düşme kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 24.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube