Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE KONU MALIN HACZEDİLMESİ...

 

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/971
KARAR NO : 2013/3290Taraflar arasındaki haczin fekki ve tapu iptali - tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalılardan ...Bankası A.Ş vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. ...ile davalı ...Bankası A.Ş vek. Av. ... gelmiş, diğer davalı taraftan kimse gelmemiş olduğundan, onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkili ile davalı ...Finansal Kiralama AŞ. arasında düzenlenen 05/03/1999 tarihli finansal kiralama sözleşmesi ile İstanbul ilindeki bir gayrimenkulün kiralandığını ve tapu kaydına şerh düşüldüğünü, diğer davalı banka tarafından kiralayanın borçları nedeniyle finansal kiralamaya mevzuu olan gayrimenkulün haczedildiğini, Finansal Kiralama Kanunu`nun 20. maddesi gereğince finansal kiralama mevzuu şeyin haczedilemeyeceğini belirterek İstanbul ili ...ilçesi ...mahallesi, 197 ada 24 parselde kayıtlı taşınmazın 05/03/1999 tarihli finansal kiralama sözleşmesi gereğince müvekkili adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 02/12/2009 tarihli ıslah dilekçesi ile dava konusu taşınmazın üzerinde davalı bankanın alacaklı olduğu İstanbul ... İcra Müdürlüğü`nün 2002/5034 E. ve İstanbul ... İcra Müdürlüğü`nün 2003/1559 E. sayılı dosyaları ile konulan hacizlerden ari olarak müvekkili adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Türkiye ...A.Ş. vekili, 05/03/1999 tarihli finansal kiralama sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılmadığından geçersiz olduğunu, İstanbul ... İcra Müdürlüğü`nün 2002/5034 E. ve İstanbul ...İcra Müdürlüğü`nün 2003/1559 E. sayılı dosyaları ile konulan hacizlere ilişkin haczin kaldırılması ile ilgili açılan davaların müvekkili lehine sonuçlandığını ve kesinleştiğini, davacının hacizlerin fekkine yönelik bir talebi olmadığını bildirerek davanın reddini istemiştir.

Davalı ...Finansal Kiralama A.Ş. vekili, finansal kiralama sözleşmesinden dolayı müvekkilinin davacıdan hak ve alacağının kalmadığını, sözleşmeye göre sürenin sonunda davacı finansal kiracının taşınmazı satın alma hakkı bulunduğunu, devir işlemi için tapuya gidildiğinde hacizler olduğunun öğrenildiğini, söz konusu hacizlerin müvekkili şirketin borçlarından kaynaklandığını, bu hacizler nedeniyle devir işleminin müvekkili şirketin elinde olmayan nedenlerle gerçekleştirilmediğini, tescil talebine itirazlarının olmadığını belirtmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davalı ...Finansal Kiralama AŞ. arasında düzenlenen 05/03/1999 tarihli finansal kiralama sözleşmesinin FKK md 8/1`e uygun olarak hukuken geçerli bir şekilde düzenlendiği ve tapuya şerh verildiği, sözleşmenin 05/03/2005 tarihinde sona erdiği, davacı tarafından sözleşmede öngörülen ücretlerin ödendiği, İstanbul ... İcra Müdürlüğü`nün 2002/5034 E. sayılı dosyasında haczin 15/04/2003 tarihinde kiralama süresi içerisinde konulduğu ve bu haczin FKK md. 20/f-2 gereğince kaldırılması gerektiği, İstanbul ... İcra Müdürlüğü`nün 2003/1559 E. sayılı dosyasına konu 18/03/2005 tarihinde işlendiği, finansal kiralama sözleşmesinde davacı lehine tanınan alım hakkının tapu siciline şerh edildiği ve bu şerhin 10 yıl süre ile geçerli olduğu, haciz tarihinde ve dava tarihinde şerhin etkisinin halen devam ettiği ve davalı bankaya karşı ileri sürülebileceği gerekçesi ile asıl ve ıslah ile açılan davanın kabulu ile dava konusu İstanbul ili ...ilçesi ...mahallesi, 197 ada 24 parselde kayıtlı taşınmazın ...Finansal Kiralama A.Ş. adına olan tapu kaydının iptaline, taşınmazın tapu kaydında bulunan İstanbul ... İcra Müdürlüğü`nün 2002/5034 E. ve İstanbul ... İcra Müdürlüğü`nün 2003/1559 E. sayılı dosyaları ile konulan hacizlerin kaldırılarak taşınmazın bu hacizlerden ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Türkiye ...Bankası A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının davalı finansal kiralama şirketi ile yaptığı Beyoğlu 28. Noterliği`nin 05/03/1999 tarihli finansal kiralama sözleşmesi ile İstanbul ili ...ilçesi ...mahallesi, 197 ada 24 parselde kayıtlı taşınmazı 6 yıl müddetle, sonunda satış yapılması şartı ile kiraladığı ve akdin 18/03/1999 tarihinde tapuya şerh edildiği ve davacı şirketin sözleşme gereği taksitleri vadesinde ödediği, sözleşme süresi sonunda ödenmesi gereken satın alma bedelini de ödediği, böylece sözleşmeden kaynaklanan tüm edimlerini yerine getirdiği hususlarında taraflar arasında herhangi bir çekişme yoktur. Taraflar arasındaki uyuşmazlık kiralayanın borcundan dolayı finansal kiralama sözleşmesine konu malın haczedilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Finansal kiralama sözleşmesi süresince sözleşme konusu taşınmazın mülkiyeti davalı finansal kiralama şirketine aittir. Mahkemece dava konusu taşınmazın mülkiyetinin davacıya geçmediği ve davacının yalnızca maruz kalacağı zararların tazminini davalı kiralayan İktisat Finansal Kiralama A.Ş.`den talep edebileceği gözetilmeksizin taşınmazın bu hacizlerden ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı ...A.Ş. yararına takdir olunan 990 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalı ...verilmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 11.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube