Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) FAİZ ( İhtarnamede Teminat Mektupları Komisyon ve Giderleri Talep Edilmediğinden Bu İhtar Temerrüde Esas Alınamayacağı - İhtarname Tarihinden Sonraki Alacaklar İçin Aynı Tarihten Faiz Yürütülemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/6801

K. 2008/1518

T. 10.3.2008

• TEMİNAT MEKTUPLARI KOMİSYON VE GİDERLERİ ( İhtarnamede Talep Edilmediğinden Bu İhtar Temerrüde Esas Alınamayacağı - İhtarname Tarihinden Sonraki Alacaklar İçin Aynı Tarihten Faiz Yürütülemeyeceği )

• FAİZ ( İhtarnamede Teminat Mektupları Komisyon ve Giderleri Talep Edilmediğinden Bu İhtar Temerrüde Esas Alınamayacağı - İhtarname Tarihinden Sonraki Alacaklar İçin Aynı Tarihten Faiz Yürütülemeyeceği )

• TEMERRÜTE ESAS ALINACAK TARİH ( İhtarnamede Teminat Mektupları Komisyon ve Giderleri Talep Edilmediğinden Bu İhtar Temerrüde Esas Alınamayacağı )

• İHTARNAMEDE İSTENİLMEYEN HUSUSLARDA TEMERRÜT OLUŞMAYACAĞI ( Faizin Dava Tarihi Yerine Önceki Bir Tarihten Başlatılmasının Doğru Olmadığı )

818/m.101

ÖZET : Hüküm altına alınan alacağa ihtarname tarihinden itibaren faiz yürütülmüştür. Oysa temerrüde esas alınan ihtarnamede teminat mektupları komisyon ve giderleri talep edilmediğinden bu ihtar temerrüde esas alınamaz. Faizin dava tarihi yerine, önceki bir tarihten başlatılması doğru olmadığı gibi, kabule göre de ihtarname tarihinden sonraki alacaklar için aynı tarihten faiz yürütülmesi de BK` nın 101. maddesine aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacı ile davalı vekilerince temyiz edilmiş davacı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili avukat M.Kemal E. ile davalı vekili avukat Buket Ç. ve İhbar Olunan vekili avukat Armağan Ö. geldi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kâğıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Taraflar arasındaki uyuşmazlık 31.12.1998 tarihli sözleşmeden kaynaklanmış olup davada, davalı idareye verilen teminat mektuplarının iadesi, teminat mektupları için ödenen komisyon giderlerinin tahsili, akdin yerine getirilmemesi nedeniyle uğranılan kâr kaybı ile ilk yükleniciye devir bedeli olarak ödenen meblağın iadesi istenmiş olup mahkemece davalıya verilen teminat mektuplarının iadesine, teminat mektupları için bankalara ödenen komisyon ve giderlerin tahsiline, fazla taleplerin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalı Karayollan Genel Müdürlüğü vekilinin ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir.

2-Davalı idarenin sair temyiz itirazlarına gelince;

Davada hüküm altına alınan teminat mektupları komisyon ve giderleri, bankalara ödenmeye başlandığı tarihten 23.12.2004 tarihine kadar geçen süre için hesaplanmıştır.

Oysa dava 02.09.2004 tarihinde açılmış olup her dava açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirileceğinden mahkemece dava tarihine kadar oluşan komisyon ve giderlerin miktarı taraflardan sorulup, ihtilâf halinde gerektiğinde bankalardan alınacak cevaplar da değerlendirilerek bilirkişiden alınacak ek raporla saptanıp hüküm altına alınmalıdır. Dava tarihinden sonraki ödemelerin davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır.

Yine mahkemece hüküm altına alınan alacağa 03.01.2003 tarihinden itibaren faiz yürütülmüştür. Oysa temerrüde esas alınan 03.01.2003 tarihli ihtarnamede teminat mektupları komisyon ve giderleri talep edilmediğinden bu ihtar temerrüde esas alınamaz. Faizin dava tarihi yerine, önceki bir tarihten başlatılması doğru olmadığı gibi, kabule göre de 03.01.2003 tarihinden sonraki alacaklar için aynı tarihten faiz yürütülmesi de BK` nın 101.maddesine aykırıdır.

Diğer yandan davalı Karayolları Genel Müdürlüğü 22.12.2005 günlü Resmi Gazete`de yayınlanan 5436 sayılı Yasanın 12.maddesi uyarınca genel bütçe kapsamına alındığından Harçlar Yasası`nın 13/j maddesi gereğince harçtan muaf olduğu halde harçla sorumlu tutulması da doğru olmamıştır.

Karar belirtilen nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda 1.bentte yazılı nedenlerle davacının tüm, davalı idarenin sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bent uyarınca hükmün temyiz eden davalı Karayolları Genel Müdürlüğü yararına BOZULMASINA, 550,00 YTL duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak Karayolları Genel Müdürlüğü`ne verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 1,80 YTL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 10.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube