Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MAHALLİ BİLİRKİŞİ VE TANIKLARA DAVETİYE ÇIKARTILMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davacının Keşif Avansını Yatırmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Davacıya Tanınan Süre İle Keşif Tarihi Arasında Kısa Süre Olduğunun ve Davetiye Çıkarılmasına da Yetmediğinin Gözetileceği )

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/274

K. 2013/66

T. 21.1.2013

• KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davacının Keşif Avansını Yatırmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Davacıya Tanınan Süre İle Keşif Tarihi Arasında Çok Kısa Süre Olduğu/Bu Sürede Mahalli Bilirkişi ve Tanıklara Davetiye Çıkartılmasına Yeter Süre Bulunmadığı )

• KEŞİF AVANSI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davacının Keşif Avansını Yatırmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Davacıya Tanınan Süre İle Keşif Tarihi Arasında Çok Kısa Süre Olduğu/Bu Sürede Mahalli Bilirkişi ve Tanıklara Davetiye Çıkartılmasına Yeter Süre Bulunmadığının Gözetileceği )

• MAHALLİ BİLİRKİŞİ VE TANIKLARA DAVETİYE ÇIKARTILMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davacının Keşif Avansını Yatırmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Davacıya Tanınan Süre İle Keşif Tarihi Arasında Kısa Süre Olduğunun ve Davetiye Çıkarılmasına da Yetmediğinin Gözetileceği )

• DAVACIYA AVANS YATIRMASI İÇİN VERİLEN SÜRE İLE KEŞİF TARİHİ ARASINDA KISA SÜRE BULUNMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davacının Keşif Avansını Yatırmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddedildiği - Mahalli Bilirkişi ve Tanıklara Davetiye Çıkartılmasına Yeter Süre Bulunmadığı )

3402/m.36

ÖZET : Kadastro sırasında taşınmaz, vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle adı geçen adına tespit edilmiştir. Mahkemece, verilen süre içerisinde davacı tarafın keşif avansını yatırmadığı bu nedenle keşif deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayıldığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece, hükme esas alınan ara karar, davacı tarafa tanınan süre ile keşif tarihi arasında, bilirkişi adayları ve tanıklara keşif tarihinde arazi başında hazır olmaları için davetiye çıkarılmasına yeterli süre bulunmaması nedeniyle usulüne uygun bulunmamaktadır. Davacıya yapılacak keşif yönünden, keşif avansını yatırabilmesi için süre verilmiştir. Davacı tarafa verilen sürenin bitiş tarihi olan tarih ile keşif tarihi olan tarih arasındaki 4 günlük süre zarfında mahalli bilirkişi ve tanıklara davetiye çıkartılmasına yeter süre bulunmamaktadır. Hükme esas alınan keşif ara kararının yasaya uygun düzenlenmemesi nedeniyle mahkeminin kabulünde bir isabet bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay`ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

KARAR : Kadastro sırasında Tetirlik Köyü çalışma alanında bulunan 879 parsel sayılı 5250 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle A.K. adına tespit edilmiştir. Davacı A. K., yasal süresi içinde vergi kaydı, irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda kesin süre içerisinde keşif avansının yatırılmaması nedeniyle davanın reddine ve çekişmeli 879 parsel sayılı taşınmazın tespit gibi A.K. mirasçıları adlarına payları oranında tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, verilen süre içerisinde davacı tarafın keşif avansını yatırmadığı bu nedenle keşif deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayıldığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; değerlendirme dosya kapsamına uygun düşmemektedir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu`nun 36. maddesinin mahkemece verilen süreye riayet etmeyen taraf aleyhine uygulanabilmesi için ara kararında hakim, katip, mübaşir, yerel bilirkişi adayları, tanık, teknik bilirkişilere verilecek ücretlerle vasıta parasının ve yapılacak tebligatlarla ilgili masrafların kalemler halinde gösterilip, bu ücretlerin temini ve yatırılması için ilgiliye makul ve belirli bir süre tanınması, ilgiliye tanınacak süre ile keşif günü arasında bilirkişi adayları ve tanıklara davetiye tebliğ edilip, arazi başında hazır olmalarının bildirilebilmesi için uygun bir sürenin bulunması gerekmektedir. Mahkemece, hükme esas alınan 22.04.2010 tarihli ara kararı, davacı tarafa tanınan süre ile keşif tarihi arasında, bilirkişi adayları ve tanıklara keşif tarihinde arazi başında hazır olmaları için davetiye çıkarılmasına yeterli süre bulunmaması nedeniyle usulüne uygun bulunmamaktadır. Davacıya 31.5.2010 tarihinde yapılacak keşif yönünden, keşif avansını yatırabilmesi için 27.05.2010 tarihine kadar süre verilmiştir. Davacı tarafa verilen sürenin bitiş tarihi olan 27.5.2010 tarihi ile keşif tarihi olan 31.05.2010 tarihi arasındaki 4 günlük süre zarfında mahalli bilirkişi ve tanıklara davetiye çıkartılmasına yeter süre bulunmamaktadır. Hükme esas alınan keşif ara kararının yasaya uygun düzenlenmemesi nedeniyle mahkeminin kabulünde bir isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 21.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube